Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, nhà trường quyết định tổ chức học kỳ I năm học 2014-2015. Các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn và các đơn vị chức năng cùng Cố vấn học tập và sinh viên hệ chính quy có thể tham khảo chi tiết trong tệp tin đính kèm.