Thông báo về việc phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên K49 thuộc diện dừng học | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên K49 thuộc diện dừng học

Thông báo về việc phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên K49 thuộc diện dừng học


Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học GTVT

Số: 998/TB-ĐTĐH&SĐH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Hà nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

THÔNG BÁO
V/v: Phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên K49 thuộc diện dừng học

Kính gửi: - Khoa Khoa học cơ bản
- Các sinh viên K49 thuộc diện dừng học

Do chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ được áp dụng bắt đầu từ khoá 50, Nhà trường tổ chức phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên K49 thuộc diện dừng học như sau:
- Thời gian: 8h 30, thứ 4 ngày 11/11/2009
- Địa điểm: Hội trường lớn
- Nội dung:
+ Phổ biến quy chế đào tạo theo tín chỉ
+ Hướng dẫn thực hiện sử dụng phần mềm đăng ký học, thi, học lại, tra cứu điểm, tra cứu các thông báo … của Nhà trường
+ Phổ biến quy định về việc bảo lu kết quả học tập của các học phần đã học.
Nhà trường đề nghị Khoa KHCB thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, sinh viên K49 thuộc diện dừng học thực hiện.

T/L HIỆU TRƯỞNG
KT TRƯỞNG PHềNG
PHể TRƯỞNG PHềNG
ThS. Lê Thị Tuệ Khanh
(Đó ký)

Hệ đào tạo: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS