Biểu mẫu thanh toán hệ phi chính quy | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Biểu mẫu thanh toán hệ phi chính quy

Biểu mẫu thanh toán hệ phi chính quy

Kính gửi các đơn vị trong toàn trường biểu mẫu thanh toán của hệ phi chính quy. Chi tiết thông báo và nội dung mẫu biểu xem tại file đính kèm hoặc tải file trong mail của bộ môn./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS