Thông báo V/v Xét cảnh cáo học vụ, thôi học hệ chính quy, cử tuyển học kỳ I năm học 2011-2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo V/v Xét cảnh cáo học vụ, thôi học hệ chính quy, cử tuyển học kỳ I năm học 2011-2012

Thông báo V/v Xét cảnh cáo học vụ, thôi học hệ chính quy, cử tuyển học kỳ I năm học 2011-2012

THÔNG BÁO

V/v Xét cảnh cáo học vụ, thôi học hệ chính quy, cử tuyển học kỳ I năm học 2011-2012         

Kính gửi:  - Các Khoa, Viện quản lý sinh viên

              -  Cơ sở 2

              - Trung tâm HTQT về ĐT&NC

- Cố vấn học tập

- Các lớp sinh viên hệ chính quy, cử tuyển K50, K51, K52

 

Căn cứ tình hình học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2011-2012, Nhà trường quy định điều kiện xét cảnh cáo học vụ, thôi học đối với sinh viên hệ chính quy, cử tuyển như sau:

I/ Hệ chính quy khoá 50:

1. Sinh viên bị cảnh cáo học vụ khi thuộc một trong ba trường hợp sau:

          - 0< Điểm TBC học kỳ 5 (hệ 4) <1.0

                   - Điểm TBC học kỳ 4 và học kỳ 5 (hệ 4) < 1.1

                   - Điểm TBC tích luỹ (hệ 4) < 1.4

          2. Sinh viên bị thôi học khi thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Điểm TBC học kỳ 5 (hệ 4) = 0

- Bị cảnh cáo học vụ 3 học kỳ liên tiếp.

II/ Hệ chính quy khoá 51:

1. Sinh viên bị cảnh cáo học vụ khi thuộc một trong ba trường hợp sau:

          - 0 < Điểm TBC học kỳ 3 (hệ 4) <1.0

                   - Điểm TBC học kỳ 2 và học kỳ 3 (hệ 4) < 1.1

                   - Điểm TBC tích luỹ (hệ 4) < 1.2

          2. Sinh viên bị thôi học khi thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Điểm TBC học kỳ 3 (hệ 4) = 0

- Bị cảnh cáo học vụ 3 học kỳ liên tiếp

III/ Hệ chính quy khoá 52:

1. Sinh viên bị cảnh cáo học vụ khi:

          - 0 < Điểm TBC học kỳ 1(hệ 4) < 0.8

          2. Sinh viên bị thôi học khi:

- Điểm TBC học kỳ 1 (hệ 4) = 0

IV/ Hệ cử tuyển khoá 50:

Sinh viên bị cảnh cáo học vụ khi thuộc một trong ba trường hợp sau:

          - Điểm TBC học kỳ 5 (hệ 4) <1.0

- Điểm TBC học kỳ 4 và học kỳ 5 (hệ 4) < 1.1

                   - Điểm TBC tích luỹ (hệ 4) < 1.4

V/ Hệ cử tuyển khoá 51:

 Sinh viên bị cảnh cáo học vụ khi thuộc một trong ba trường hợp sau:

                   - Điểm TBC học kỳ 3 (hệ 4) <1.0

- Điểm TBC học kỳ 2 và học kỳ 3 (hệ 4) < 1.1

                   - Điểm TBC tích luỹ (hệ 4) < 1.2

VI/ Hệ cử tuyển khóa 52:

Sinh viên bị cảnh cáo học vụ khi: Điểm TBC học kỳ 1 (hệ 4) < 0.8

VII. Ghi chú:

1. Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện quản lý sinh viên thực hiện các công việc sau:

- Thông báo kết quả xét cảnh cáo học vụ, thôi học cho sinh viên và cố vấn học tập trước ngày 21/03/2012.

- Báo cáo kết quả xét cảnh cáo học vụ, thôi học cho phòng Đào tạo Đại học để Nhà trường xem xét trước ngày 27/3/2012.

2. Sinh viên bị thôi học làm thủ tục hủy học phần HKII -2011-2012 tại phòng Đào tạo Đại học và xuất trả học phí tại phòng TCKT trước ngày 01/5/2012.

 Chi tiết xem trong File đính kèm

 

 

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS