Các bộ môn xem thông báo Thanh toán khối lượng giảng dạy 2011 - 2012 và các mẫu biểu trong file đính kèm.