Tải và xem TKB tại file đính kèm: Các Bộ môn xem thời khóa biểu tại file "TKB Bmon.xls"; Sinh viên xem thời khóa biểu tại file "TKB SV"