THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2015

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2015

      Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;   
     Căn cứ Thông báo số 173/TB-BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015;
     Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015, nội dung thông báo được gửi trong các file đính kèm dưới đây.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS