BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017  

 

BÁO CÁO

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC

TUYỂN SINH ĐH, CĐSP NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số: /ĐHGTV-KTĐBCLĐT  ngày 22 tháng 3 năm 2017)

 

Tên đơn vị: Trường ĐH Giao thông Vận tải

Số điện thoại cố định: 043.760.6352

Fax:(84.4) 37669613

Email: khaothi_dbcldt@utc.edu.vn

Địa chỉ website của Trường: www.utc.edu.vn; www.utc2.edu.vn;www.ts.utc.edu.vn;

Danh sách cán bộ phụ trách giải đáp thắc mắc:

I. Tại Hà Nội – Mã trường GHA:

1. Bộ phận phụ trách về quy chế

- Phạm Duy Anh – 0913570314 – Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

- Trần Thị Hạnh Hương - 0979389372 - CV Phòng KT&ĐBCLĐT

2. Bộ phận xử lý thông tin trên phần mềm
- Phạm Thanh Hà - 0904763604 - Trưởng Khoa CNTT

- Nguyễn Quốc Tuấn - 0912228980 - GV Khoa CNTT

3. Bộ phận tư vấn ngành nghề
- NgànhKỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

            + Nguyễn Quang Phúc - 0985578929

            + Hồ Lan Hương - 0983750705

- Ngành Kỹ thuật cơ khí:

            + Nguyễn Mạnh Hùng – 0912021239

            + Trần Ngọc Hiền – 0904194293

- Các ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá:

            Nguyễn Thanh Hải – 0913233209

- Các ngành Kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật giao thông:

            Cao Minh Quý – 0989992768

- Ngành Công nghệ thông tin:

            Nguyễn Đức Dư – 0912363245

- Ngành Kỹ thuật xây dựng:

            Nguyễn Xuân Huy – 0973223400

- Ngành Kinh tế xây dựng:

            Nguyễn Quỳnh Sang – 0912572339

- Ngành Quản trị kinh doanh:

            Nguyễn Hồng Thái – 0903234048

- Ngành Kinh tế:

            Trần Đức Thung – 01658373788

- Ngành Kinh tế vận tải:

            Nguyễn Thị Hồng Hạnh – 0913544562

- Ngành Khai thác vận tải:

            Trần Thị Lan Hương – 0983120862

- Ngành Kế toán:

            Nguyễn Thị Tường Vi – 0915108470

- Các chương trình CLC thuộc khoa Đào tạo Quốc tế:

            Nguyễn Thị Vân Hà – 0936062526

II. Phân hiệu tại TP.HCM – Mã trường GSA:

1. Bộ phận phụ trách về quy chế

- Nguyễn Văn Du - 0903994008 - Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Huỳnh Văn Quân - 0986503205 - Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

2. Bộ phận xử lý thông tin trên phần mềm
- Nguyễn Văn Du - 0903994008 - Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Nguyễn Văn Tưởng - 0947407888 - chuyên viên Phòng Đào tạo Phân hiệu

3. Bộ phận tư vấn ngành nghề
- Nguyễn Văn Du - 0903994008- Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu
- Huỳnh Văn Quân – 0986503205- Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Ngô Duy Tân - 0919486457 - chuyên viên Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

- Phạm Minh Nhật - 0977080274 - chuyên viên Phòng Đào tạo Phân hiệu.

 

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

                                                        (Đã ký, đóng dấu)

 

                                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long