Xem các địa điểm thi tuyển sinh đại học hệ chính quy 2012 chi tiết xem tại địa chỉ:    http://test.utc.edu.vn