Tên đề tài:Nghiên cứu thành phần, tính chất của bê tông cốt liệu nhẹ dùng trong xây dựng cầu ở Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Đặng Thùy Chi
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Phạm Duy Hữu
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài:     Nghiên cứu thành phần, tính chất của bê tông cốt liệu nhẹ dùng trong xây dựng cầu ở Việt Nam

Ngành:           Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số:            62.58.02.05

Chuyên nghành:      Xây dựng cầu hầm.

Họ và tên nghiên cứu sinh:            Đặng Thùy Chi

Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học

GS.TS. Phạm Duy Hữu - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

                                GS. Eric Garcia-Diaz - Trường Đại học Mỏ Ales, Cộng hòa Pháp

Cơ sở đào tạo:          Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đề tài đã nghiên cứu chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực trên cơ sở vật liệu sét nở keramzit. Loại bê tông nhẹ chế tạo được có khối lượng thể tích nhỏ hơn 2000 kg/m3 và đạt được cường độ chịu nén từ 30 - 60 MPa. Luận án đã đề xuất công thức thực nghiệm mô tả quan hệ giữa khối lượng thể tích và cường độ chịu nén của bê tông cốt liệu nhẹ.  

2. Đề tài đã sử dụng phương pháp đồng nhất hóa vật liệu để đề xuất công thức dự báo cường độ của bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực trên cơ sở các mô hình cơ học. Từ đó đề xuất một phương pháp thiết kế thành phần bê tông cốt liệu nhẹ.

3. Một số tính chất cơ học và độ bền của bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực đã được nghiên cứu và phân tích. Từ đó đề xuất các công thức thực nghiệm xác định một số tính chất cơ học khi uốn theo cường độ chịu nén của bê tông cốt liệu nhẹ. Đề tài cũng đánh giá sơ lược về độ chống thấm và thấm ion clo của vật liệu bê tông cốt liệu nhẹ.

4. Luận án đã nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép chế tạo từ bê tông cốt liệu nhẹ. Từ các kết luận ban đầu về ứng xử của kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ. Đề tài cũng đã thực hiện phân tích số ứng xử uốn của dầm cầu giản đơn mặt cắt chữ T, nhịp 18m bằng bê tông cốt thép; qua đó, đánh giá sơ lược hiệu quả kỹ thuật khi thay thế bê tông nặng thông thường bằng bê tông cốt liệu nhẹ có cùng cường độ nén.

 

INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Title:     Investigation of composition, properties of lightweight aggregate concrete used for construction of bridges in Vietnam

Field of training     : Transport Construction Engineering

Program code         : 62.58.02.05

Major                      : Bridge – tunnel Construction

Doctoral student    :  Đặng Thùy Chi

Supervisors:

          Prof., Dr Phạm Duy Hữu        - University of Transport and Communications

          Prof., Eric Garcia-Diaz          - School of Mines Ales, France

Institution          : University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

1. The research has studied the producing of structural lightweight aggregate concrete based on expanded clay material. Produced lightweight concrete has a density of less than 2000 kg/m3 and a compressive strength of 30-60 MPa. And the thesis proposed an empirical formula describing the relation between the density and compressive strength of lightweight aggregate concrete.

2. The research has used the material identification method to propose the formula to forecast theintensity of the lightweight aggregate concrete based on the mechanical models. It then proposed a method for lightweight aggregate concrete mix proportioning

3. Some mechanical properties and durability of structural lightweight aggregate concrete have been studied and analyzed. It is suggested that the experimental formulas determine some mechanical properties of structural lightweight aggregate concrete. The research also evaluated the water impermeability and the chloride-ion penetration of lightweight aggregate concrete.

4. The thesis has studied the flexural behavior of reinforced concrete beam made from lightweight aggregate concrete. From the initial conclusions about the behavior of the reinforced concrete structure, the study also investigated the flexural behavior of  T-beams simply supported over a span of 18m. From that, the study has initially assessed the technical efficiency of replacing conventional heavy concrete with lightweight aggregate concrete having the same compressive strength.