Tên đề tài:Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam
Chuyên ngành:Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành:9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh:Đặng Thế Hiến
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Đăng Hạc
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Mã số chuyên ngành: 9.58.03.02

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thế Hiến

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:          1- GS.TS Nguyễn Đăng Hạc

                                                        2- PGS.TS Đặng Thị Xuân Mai

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung cơ sở lý luận về chiến lược marketing của doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Thông qua việc phỏng vấn điều tra các nhà quản trị DNXD, luận án đã đánh giá một cách khoa học thực trạng hoạt động marketing và xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn hoạt động động thi công xây dựng và hoạt động thi công xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Làm rõ các tiền đề cho việc xây dựng chiến lược marketing của DNXD, trong đó có góc nhìn về marketing trong nền kinh tế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, môi trường marketing. Ngoài ra, luận án cũng làm rõ những đặc điểm mang tính đặc thù của marketing xây dựng, đặc thù của hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản và thị trường xây dựng.

- Đưa ra những quan điểm về xây dựng khung chiến lược marketing của DNXD, đề xuất khung chiến lược marketing của DNXD quy mô lớn trong đó làm rõ trình tự và nội dung các bước xây dựng khung chiến lược marketing của DNXD với 2 lĩnh vực hoạt động đó là: hoạt động thi công xây dựng và hoạt động thi công xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Đề xuất nội dung xây dựng marketing hỗn hợp trong khung chiến lược marketing của DNXD. Đối với DNXD quy mô lớn hoạt động thi công xây dựng, marketing hỗn hợp là sự pha trộn và kết hợp của 6 thành phần khác nhau. Đối với DNXD quy mô lớn hoạt động thi công xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản, marketing hỗn hợp bao gồm 7 thành phần khác nhau.

 

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation name: “A Study on establishment of marketing strategies for large-sized construction enterprises in Vietnam

Major: Construction Management

Major Code: 9.58.03.02

Name of Ph.D Candidate: Dang The Hien

Names of Ph.D Advisors:              1- Prof. Dr. Nguyen Dang Hac

                                                            2- Assoc Prof. Dr. Dang Thi Xuan Mai

Educated Location: University of Transport and Communications

Summary on new contribution of the dissertation:

- Systematize, clarify and supplement the theoretical basis of the marketing strategies of enterprises in the globalizing and internationally integrating economy.  

- Evaluate the current situation of marketing activities, marketing strategy making activities, construction activities as well as construction activities with real estate investment business of large-sized construction enterprises in Vietnam through interviewing some construction enterprises' managers.

- Clarify the premises for marketing strategy making of construction enterprises, including marketing perspective in the globalizing economy, in the industrial revolution 4.0, and in marketing environment. In addition, the dissertation also clarifies the typical characteristics of marketing construction, of real estate investment  business, and of construction market.

- Give some opinions on marketing strategy making activites of construction enterprises; Suggest a marketing strategy framework for Vietnam large-sized construction enterprises in which their procedure and content of the marketing strategy making activities are clarified through 2 types of activity namely construction activities and construction activities with real estate investment business.

- Suggest a mixed marketing strategy making content which is the combination of  06 components applied for large-sized construction enterprises who do their bussiness on construction only and another content which is the combination of 07 components applied for large-sized construction enterprises who do their bussiness on construction  with real estate investment.