Tên đề tài:Nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần kiểm soát nội bộ đến hiệu lực kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Việt Nam
Chuyên ngành:Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành:9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh:ĐỖ THỊ HUYỀN
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS Vũ Trọng Tích
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần kiểm soát nội bộ đến hiệu lực kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Việt Nam.

Ngành: Quản lý xây dựng                                                                            Mã số: 9580302

Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Huyền                                                                   Khóa: 2016

Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Trọng Tích

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải.

  1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
  • Luận án góp phần làm sáng tỏ hơn lý thuyết về kiểm soát nội bộ và hiệu lực kiểm soát nội bộ, như định nghĩa kiểm soát nội bộ; chủ thể kiểm soát nội bộ; nội dung kiểm soát nội bộ; các yêu cầu đối với kiểm soát nội bộ; các thành phần kiểm soát nội bộ bao gồm: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông, giám sát; khái niệm hiệu lực kiểm soát nội bộ, tiêu chí đánh giá hiệu lực kiểm soát nội bộ và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực kiểm soát nội bộ.
  • Vận dụng các lý thuyết nền như lý thuyết ủy nhiệm, lý thuyết Chaos, lý thuyết bất định, lý thuyết tâm lý học xã hội trong tổ chức và lý thuyết các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan làm cơ sở giải thích sự ảnh hưởng của các thành phần kiểm soát nội bộ đến hiệu lực kiểm soát nội bộ.
  • Chỉ ra và phân tích đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông.
  • Xác định mô hình ảnh hưởng của các thành phần kiểm soát nội bộ đến hiệu lực kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Việt Nam. Xây dựng các giả thuyết nghiên cứu và kiểm định mối quan hệ giữa các thành phần kiểm soát nội bộ và hiệu lực kiểm soát nội bộ.
  1. Những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  • Luận án đánh giá thực trạng thành phần kiểm soát nội bộ và hiệu lực kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp            xây dựng công trình giao thông, từ đó chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và lý giải thấu đáo nguyên nhân dẫn đến những hạn chế.
  • Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 5 thành phần kiểm soát nội bộ đều ảnh hưởng thuận chiều đến hiệu lực kiểm soát nội bộ với thứ tự mức độ ảnh hưởng như sau: Hoạt động kiểm soát, môi trường kiểm soát, thông tin truyền thông, đánh giá rủi ro, giám sát.
  • Luận án đưa ra 03 nguyên tắc xây dựng giải pháp nâng cao hiệu lực kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông. Đồng thời đề xuất 05 giải pháp nâng cao hiệu lực kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Việt Nam, gồm: Tăng cường hoạt động kiểm soát thông qua việc tăng cường chốt kiểm soát trong các quy trình công việc; hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chính sách đãi ngộ; chú trọng công tác lập kế hoạch truyền thông; hoàn thiện cơ chế đánh giá và ứng phó rủi ro; tăng cường giám sát, sử dụng kết quả giám sát, đánh giá để cải tiến kiểm soát nội bộ. Nội dung các giải pháp có tính khoa học và tính thực tiễn.

 

INFORMATION PAGE ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis: Study on the impact of internal control components on the effectiveness of internal control of Vietnamese transport construction enterprises.

Industry: Construction management                                                                Code: 9580302

Postgraduate: Do Thi Huyen                                                                            Course: 2016

Instructor: Associate Professor - Ph.D. Vu Trong Tich

Training institution: University of Transport and Communication

(1)       New academic and theoretical contributions

-    The thesis contributes to clarify the theory of internal control and internal control effectiveness, such as the definition of internal control; internal control subject; internal control content; internal control requirements; Components of internal control include: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring activities; internal control effectiveness concepts, evaluation criteria for internal control effectiveness and factors affecting internal control effectiveness.

-    Applying the background theories such as proxy theory, Chaos theory, uncertainty theory, psychosocial theory in organizations and the theory of parties with related interests and obligations as the basis to explain the The influence of the components of internal control on the effectiveness of internal control.

-    Point out and analyze operating characteristics of transport construction enterprises affecting the internal control of transport construction enterprises.

-    Determine the model of influence of internal control components on the effectiveness of internal control of Vietnamese transport construction enterprises. Construct hypotheses to study and test relationships between components of internal control and internal control effectiveness.

(2)        New points drawn from the research and survey results of the thesis

-    The thesis assesses the current status of internal control components and the effectiveness of internal control of transport construction enterprises, thereby pointing out the achievements, limitations and thorough explanation of the causes leading to limitations.

-    Research results show that all 5 components of internal control positively affect the effectiveness of internal control with the order of influence levels as follows: Control activities, control environment, information and communication, risk assessment, monitoring activities.

-    The thesis proposes 03 principles to build solutions to improve the effectiveness of internal control of transport construction enterprises. At the same time, proposing 05 solutions to improve the effectiveness of internal control of Vietnamese transport construction enterprises, including: Strengthening control activities through strengthening control points in work processes; completing the organizational structure and remuneration policy; focus on communication planning; completing risk assessment and response mechanism; strengthen supervision, use monitoring and evaluation results to improve internal control. The content of solutions is scientific and practical.