THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. ĐỖ VĂN THUẬN | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. ĐỖ VĂN THUẬN

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. ĐỖ VĂN THUẬN

Tên đề tài: 
Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam
Chuyên ngành: 
Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành: 
9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Đỗ Văn Thuận
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS. Đinh Đăng Quang
TS. Nguyễn Quỳnh Sang
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông vận tải

 

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS ĐỖ VĂN THUẬN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số ngành: 9580302

Họ và tên NCS: Đỗ Văn Thuận

Người hướng dẫn

                         PGS.TS. Đinh Đăng Quang Trường Đại học Xây dựng

                         TS. Nguyễn Quỳnh Sang – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã bổ sung và phát triển cơ sở lý luận về hoạt động đầu tư công và quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ. Trong đó đưa ra khái niệm đầy đủ và hoàn chỉnh về: Đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; các dự án đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ. Đặc biệt, tác giả đã luận giải và khẳng định dự án PPP trong xây dựng công trình đường bộ là dự án đầu tư công, cho dù có hay không có phần vốn của Nhà nước tham gia.

- Đã phân tích khách quan thực trạng về đầu tư công và quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam. Chỉ rõ những thành công và hạn chế, những nguyên nhân chính dẫn đến tồn tại hạn chế. Xác định những yếu tố ảnh hưởng cơ bản đến quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam.

- Dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam, tác giả đã đề xuất 05 nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam. Và các nhóm giải pháp này đều được kiểm chứng mức độ cần thiết và tính khả thi thông qua việc khảo sát, đánh giá và xử lý kết quả bằng phần mềm SPSS. Kết quả kiểm chứng cho thấy tất cả các giải pháp đều tiệm cận đến mức cấp thiết và dễ khả thực hiện, không có giải pháp nào ở mức không cần thiết và khó thực hiện.

 

 

INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

BY PhD STUDENT DO VAN THUAN

 

Title: A study on the State management of pubic investment in road works construction in Viet Nam

Discipline: Construction Management

Code: 9580302

PhD student: Do Van Thuan

Supervisors

     Assoc. Prof. Dr. Dinh Dang Quang, National University of Civil Engineering

     Dr. Nguyen Quynh Sang, University of Transport and Communications

Training institution: University of Transport and Communications

Briefing on new contributions of the study

- The study has supplemented and developed the theoretical fundamentals of public investment and the State management in road works construction, in which, full and complete conceptions have been introduced for public investment, the State management of public investment, public invested projects, and the State management of public investment in road works construction. Especially, the researcher has justified and acknowledged that PPP projects of road works construction are public invested projects, no matter they are partially funded by the State or not.

- The study has objectively analyzed the real state of public investment and the State management of public investment in road works construction in Viet Nam; highlighted the successes and restrictions, major causes of those shortcomings; and identified fundamental factors that influence the State management of public investment in road works construction in Viet Nam.

- Based on the theoretical fundamentals and practice of the State management of public investment in Vietnamese road works construction, the researcher has proposed 5 categories of measures for promoting the State management of public investment in road works construction Viet Nam. These measure categories have been tested in terms of necessity and feasibility via survey, evaluation and data processing by SPSS. The results show that all measures have approached the necessity most closely and are feasible without any measure being unnecessary and infeasible.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS