Tên đề tài:Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt polyme gia cường sợi (FRP) để xây dựng cầu ở Campuchia
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
Mã số chuyên ngành:62580206
Họ và tên nghiên cứu sinh:Cheng Por Eng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Viết Trung
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt polyme gia cường sợi (FRP) để xây dựng cầu ở Campuchia”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt.

Mã số chuyên ngành: 62580206.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Cheng Por Eng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. GS.TS. Nguyễn Viết Trung            - Trường Đại học Giao thông Vận tải

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh  - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

a)Luận án đã tập hợp các kết quả nghiên cứu về cấu trúc thành phần, yêu cầu vật liệu, công nghệ chế tạo và tính năng, phạm vi áp dụng của vật liệu BTCĐC sử dụng cốt FRP trên thế giới, ở Việt Nam và khả năng ứng dụng trong xây dựng cầu ở Campuchia.

b) Luận án đãnghiên cứu phương pháp thiết kế kết cấu BTCĐC sử dụng cốt FRP theo Tiêu chuẩn của một số nước và kết quả nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới. Đã phân tích và kiến nghị lựa chọn một số tham số đưa vào tính toán thiết kế như: hệ số khối ứng suất α1=0,75; β1=0,65 cho biểu đồ khối ứng suất của BTCĐC và mô đun gẫy của bê tông  . Kiến nghị lấy hệ số sức kháng   = (0,55÷0,65), bề rộng vết nứt cho phép bằng (0,5÷0,7) mm theo ACI 440.1R-06, phục vụ bài toán thiết kế dạng kết cấu này phù hợp với điều kiện Việt Nam và Campuchia.

c) Luận án đãnghiên cứu thực nghiệm mô hình dầm BTCĐC sử dụng cốt Polyme gia cường sợi thủy tinh (GFRP). Đã so sánh đối chiếu kết quả nghiên cứu thực nghiệm với kết quả tính toán lý thuyết để đưa ra một số kết luận ban đầu về mức độ phù hợp giữa kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm.

d) Luận án đãthiết kế thử nghiệm một số dạng kết cấu BTCĐC sử dụng các loại cốt khác nhau gồm: cốt thép, cốt GFRP, cốt CFRP và cốt Hybrid trên cơ sở cùng loại BTCĐC, kích thước mặt cắt  ngang dầm và tổng diện tích mặt cắt ngang của các loại cốt xấp xỉ bằng nhau. Đã so sánh một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu về: mô men, độ võng, độ mở rộng vết nứt tương ứng với các loại cốt khác nhau.

e) Luận án đã thiết kế  thử nghiệm một số dạng kết cấu nhịp cầu bằng BTCĐC sử dụng các loại cốt khác nhau có tỷ lệ cấu tạo thay đổi từ đó đưa  ra một số khuyến cáo về tỷ lệ giữa chiều cao dầm và chiều dài nhịp h/L tối thiểu cho các loại kết cấu nhịp cầu dầm nêu trên.

DISSERTATION SUMMARY

Thesis Title: "Study on flexural behavior of High Strength Concrete beams reinforced with Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars for bridge construction in Cambodia".

Major: Special Construction  Engineering

Code:62580206

Doctoral candidate: Cheng Por Eng

Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Viet Trung

Assoc. Prof. Dr. Nguyen ThiTuyet Trinh

Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

a) The dissertation has collected the research results on the materialcomposition, material requirements, manufacturing technology and material characteristicof High Strength Concrete (HSC), field of applications of HSCreinforced with Fiber Reinforced Polymer(FRP) bars in the world, in Vietnam and the application capabilityin bridge construction in Cambodia.

b) The dissertation has studied on structural behavior and design methods of HSC reinforced with FRP bars,according to the standards in some countries and the results of research of the author has conducted across the world. The thesis has been carefully analyzedand recommended some parameters to be taken into design calculation such as:stress block parameterα1=0,75; β1=0,65for the stress block diagram ofHSC and modulus of rupture of concrete .Recommendations for the strength reduction factor  =(0,55÷0,65), allowable crack width (0.5 ÷ 0.7) mm according to ACI 440.1R-06, to solvethese structural design problems,suitable for conditions in Vietnam and in Cambodia.

c) The dissertation hasdone the experimental studied on HSCbeamsreinforced withGlass Fiber Reinforced Polymer(GFRP) rebar. Comparison of experimental results with theoretical calculations, to give some initial conclusions about the relevance between theoretical and experimental results.

d) The dissertation hasdonethe experimental design ofsome types of HSC structures using different types of reinforcement: Steel reinforcement, GFRP reinforcement, CFRP reinforcement and Hybrid reinforcement based on the same type of HSC, same cross-sectional dimension and approximately the same ofreinforcement area. Comparing some technical indicators mostly about: moment, deflection, crack width corresponding to different types of reinforcement.

e) The dissertation hasdone the experimental design of some types of bridge structure using HSC reinforced with different types of reinforcement and recommended the minimum ratio of the beam height and span length (h/L) for the above structure.