Tên đề tài:Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và Quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62.84.01.03
Họ và tên nghiên cứu sinh:Hoàng Văn Lâm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS Lê Quân
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

(1). Hệ thống hóa và làm phong phú lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách (QLCLVTHK). Theo quan điểm định hướng vào khách hàng và chuỗi chất lượng, luận án đề xuất mô hình chuỗi chất lượng nhằm cung cấp cơ sở khoa học xác định các yếu tố phản ánh chất lượng dịch vụ vận tải hành khách (CLVTHK). Hoạt động QLCLVTHK được phân tích dưới các góc độ khác nhau làm căn cứ quan trọng để phân tích xây dựng mô hình cấu trúc và quy trình QLCLVTHK bằng đường sắt. 

(2). Hệ thống hóa lý luận về mô hình và mô hình quản lý chất lượng (QLCL), phương pháp mô hình hóa hệ thống; phân tích lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp  xây dựng mô hinh QLCLVTHK;

(3). Theo cách tiếp cận hệ thống và chuỗi chất lượng, luận án đã phân tích và xây dựng mô hình cấu trúc, quy trình QLCL phù hợp với cấu trúc dịch vụ VTHK bằng đường sắt, đảm bảo kết nối đồng bộ hoạt động của các bên tham gia cung cấp dịch vụ vận tải cho hành khách. Đây là căn cứ quan trọng để tiếp tục nghiên cứu thiết kế chi tiết hệ thống QLCLVTHK nói riêng và QLCL dịch vụ vận tải đường sắt nói chung.

(4). Theo cách tiếp cận chuỗi chất lượng, hệ thống chỉ tiêu CLVTHK đảm bảo tính toàn diện và hệ thống nhằm cung cấp cơ sở khoa học để nghiên cứu triển khai quy trình QLCLVTHK trong giai đoạn hiện nay. Các chỉ tiêu chất lượng đánh giá thông qua kênh phản hồi của hành khách góp phần hoàn thiện hệ thống đánh giá CLVTHK bằng đường sắt; có thể ứng dụng để nghiên cứu triển khai trong hệ thống QLCLVTHK bằng đường sắt  ở Việt Nam. 

INFORMATION OF PHD THESIS

 

Subject’s name: “Designing quality management model of passenger transport service by railway in Vietnam”

Specialty: Transport organization and management

Specialty code: 62.84.01.03

PhD Student: Hoang Van Lam

Full name of Instructors:                1- Associate Professor Dr. Le Quan

                                                            2- Dr. Nguyen Van Binh

Training facility: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the thesis:

(1). Systematize and enrich the theory of quality management for passenger transport services. In the view of customer-oriented and quality chain, the thesis proposes the quality chain model to provide scientific basis to determine factors reflecting the quality of passenger transport services. The quality management for passenger transport services is analyzed under different perspectives as an important basis for analysis and development of structural model and quality management process of passenger transport by railway. 

(2). Systematize the theory of the model and quality management model, method of system modeling; analyze and select approach and development method of quality management model for passenger transport;

(3). According to the system approach and quality chain, the thesis has analyzed and constructed structure model, quality management process in line with passenger transport service structure by railway, ensuring the synchronous connection of operations of parties engaged in providing transport services to passengers. This is an important basis for further detailed design research of quality management system for passenger transport in particular and quality management of railway transport services in general.

(4). According to the quality chain approach, the indicator system of passenger transport quality ensures the comprehensiveness and system in order to provide scientific basis to study and deploy the quality management process of passenger transport in current period. The criteria of assessment quality through feedback channel of customers contribute to perfect the assessment system of passenger transport quality by railway; they can be applied to study and deploy in quality management system of passenger transport by railway in Vietnam.