Tên đề tài:Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước về Vận tải ô tô tại Ninh Bình
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Trọng Thành
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Từ Sỹ Sùa
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tảiTHÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về vận tải ô tô tại tỉnh Ninh Bình”

Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.01.03

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Trọng Thành

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:   1- PGS.TS. Từ Sỹ Sùa

                                                2- PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án đã hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước (QLNN) về giao thông vận tải (GTVT) nói chung và vận tải ô tô (VTÔT) nói riêng.

Xây dựng nội dung và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về VTÔT theo nguyên tắc “kết hợp hài hoà giữa quản lý theo ngành và theo lãnh thổ “.

Đề xuất một số tiêu chí đánh giá QLNN về VTÔT phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm QLNN về VTÔT của một số địa phương trong nước và nước ngoài với mong muốn làm bài học cho Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng.

Phân tích đánh giá thực trạng QLNN về VTÔT tại Ninh Bình trong giai đoạn 2012-2016; chỉ ra những điểm mạnh, thành công cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong QLNN về VTÔT tại Ninh Bình.

Luận án đã đề xuất các quan điểm và 04 nhóm giải pháp hoàn thiện QLNN về VTÔT tại Ninh Bình có tính khả thi theo hướng phát triển bền vững  ngành GTVT.

Đề xuất các công cụ QLNN về VTÔT bằng các ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, tiếp cận với xu hướng của mạng khoa học công nghệ 4.0 trong lĩnh vực VTÔT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation topic: “Research solutions for completing state management of automobile transportation in Ninh Binh province”

Major: Transport organization and management 

Major code: 62.84.01.03

Name of post-graduate: Le Trong Thanh

Supervisor:          1- Assoc. Prof. PhD. Tu Sy Sua

                   2- Assoc. Prof. PhD. Nguyen Thanh Chuong

Training institution: University of Transport and Communications

Summary of new contribution on the dissertation:

The dissertation has systematized and enriched theoretical and practical basis on state management (SM) on transportation in general and automobile transport (AT) in particular

Develop contents and identify factors affecting SM on AT based on the principle of "harmonious combination of management by sector and territory".

Propose criteria for assessing SM on AT in accordance with Vietnam's conditions.

Study experience of SM on AT in some localities and foreign countries with the desire to do lessons for Vietnam in general and Ninh Binh province in particular.

Analyze present status of SM on AT in Ninh Binh province in the period of 2012-2016; Point out strengths, successes as well as shortcomings, limitations and causes of the shortcomings of SM on AT in Ninh Binh province.

The dissertation has proposed views and four groups of solutions to improve SM on AT in Ninh Binh province in term of feasibility towards sustainable development of the transport sector.

Propose tools for SM on AT by applying science and technology in management, approaching trends of the science and technology network 4.0 in the VTÔT field in the context of international economic integration.