THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LƯƠNG XUÂN CHIỂU | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LƯƠNG XUÂN CHIỂU

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LƯƠNG XUÂN CHIỂU

Tên đề tài: 
Nghiên cứu một số thông số đặc trưng đánh giá chất lượng khai thác mặt đường BTXM đường ô tô bằng phương pháp không phá hủy ở Việt Nam.
Chuyên ngành: 
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
Mã số chuyên ngành: 
62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Lương Xuân Chiểu
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS Lã Văn Chăm
GS.TSKH Hà Huy Cương
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài:     Nghiên cứu một số thông số đặc trưng đánh giá chất lượng khai thác mặt đường BTXM đường ô tô bằng phương pháp không phá hủy ở Việt Nam.

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 62580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Xuân Chiểu

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS Lã Văn Chăm                        Trường Đại học Giao thông Vận tải

GS.TSKH Hà Huy Cương                  Học viện Kỹ Thuật Quân sự

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Kết cấu mặt đường BTXM với những ưu điểm chịu được tải trọng nặng, thời gian phục vụ dài, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường là lựa chọn hàng đầu cho xây dựng đường ô tô và sân bay, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên mạng lưới giao thông của các quốc gia. Ở Việt Nam, lựa chọn mặt đường BTXM là giải pháp kích cầu sử dụng xi măng trong nước, giảm nhập khẩu nhựa đường và tận dụng được các nguồn lực địa phương.

Hiện nay ở Việt Nam hệ thống tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu và đánh giá trong quá trình khai thác mặt đường BTXM cho đường ô tô và sân bay chưa được đồng bộ, chưa cập nhật những công nghệ mới đòi hỏi những nghiên cứu chuyên sâu.

Sử dụng phương pháp không phá hủy để đánh giá chất lượng mặt đường BTXM có ưu điểm nhanh, chính xác, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và khai thác hiện đại cần được áp dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, các thiết bị không phá hủy đánh giá chất lượng mặt đường BTXM trong nước chưa tự sản xuất được cần có nghiên cứu giải mã công nghệ, chế tạo thiết bị và đề xuất trình tự đo.

Những kết quả chính đạt được trong quá trình nghiên cứu

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp thí nghiệm trong phòng, thực nghiệm hiện trường trên các máy thí nghiệm hiện đại với số mẫu thử đủ để đạt được những kết quả mới sau:

1. Đề xuất trình tự công nghệ đo động xác định chiều dày, khuyết tật, độ hổng dưới đáy tấm của mặt đường BTXM. Thiết kế chế tạo thành công thiết bị TOTC-01 đảm bảo chính xác, hoạt động ổn định, có tốc độ lấy mẫu tối đa 1.25 Mhz phù hợp với các điều kiện Việt Nam;

2. Đề xuất trình tự công nghệ đo, thiết kế chế tạo thành công thiết bị TOTC-02 đo độ cập kênh của tấm khi chịu tải trọng động với độ chính xác 10-4mm. Bước đầu đề xuất giới hạn đánh giá chất lượng khai thác tấm theo độ cập kênh của tấm BTXM.

3. Thiết kế, xây dựng mô hình nghiên cứu hiện trường đánh giá chất lượng khai thác mặt đường BTXM bằng phương pháp không phá hủy. Thiết kế chế tạo thành công bộ thiết bị TOTC-03 đo đạc tự động theo thời gian thực các trường nhiệt độ, biến dạng và dao động trong kết cấu mặt đường BTXM đảm bảo chính xác;

4. Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng tương quan giữa cường độ chịu kéo khi uốn và mô đun đàn hồi của BTXM 35/4.5 MPa. Công thức tương quan đề xuất:

-   Rku=30Ebt/106+3,683 MPa

-  Công thức giúp cho việc tính toán, kiểm toán Rku khi đo đạc được Ebt

5. Nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình mặt đường trong phòng thí nghiệm xác định hệ số mô đun đàn hồi nền chịu tải trọng tĩnh và động. Giá trị tương quan đề xuất sử dụng: c = 1.682.

6. Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm hiện trường tại 3 dự án: Đường nội bộ Hangar A76-Sân bay Nội Bài; Đoạn thử nghiệm Đại học GTVT; và Quốc lộ 18 Hạ Long – Vân Đồn luận án đã đề xuất được quy trình đánh giá chất lượng khai thác mặt đường BTXM đường ô tô và sân bay bằng phương pháp không phá hủy đảm bảo nhanh chóng, chính xác, cập nhật, phù hợp với các điều kiện Việt Nam;

DISSERTATION SUMMARY
Title: Research on some characteristics for evaluation of automobile cement concrete pavement using non-destructive method in Vietnam
Major: Highway Engineering
Code: 62580205
Doctoral candidate: Luong Xuan Chieu
Supervisor:  Assoc.Prof. PhD. La Van Cham - University of Transport and Communications 
Co-supervisor : Prof. PhD Ha Huy Cuong – Military Technical Institute
Institution: University of Transport and Communications
Summary of new contributions of the thesis:
The cement concrete pavement structure with the advantages of heavy load bearing, long service life, less impact from environmental conditions is the first choice for road and airport construction, playing an important role in shaping the transport networks in nations. In Vietnam, cement concrete pavement is a solution to stimulate domestic cement demand, reduce cement imports and take advantage of the local resources.
Currently, in Vietnam, the standards of design, construction, acceptance and evaluation of cement concrete pavement in the exploiting process for cars and airports are not synchronized, nor updated with new technologies requiring in-depth researches. 
Use of non-destructive methods to evaluate the quality of the cement concrete pavement has the advantages, namely fast, accurate and suitable with modern design and exploitation standards, which should be applied in Vietnam. Nonetheless, non-destructive devices that evaluate the pavement quality in the country are not self-manufactured, requiring deciphering technology, device manufacturing and measure sequence proposing.
 
Key results achieved during the research 
The thesis has made use of a theoretical method of combining experiments in laboratory rooms, field experiments on modern test machines with the sufficient number of samples to achieve the following new results:
1. Proposed the sequence of dynamic measuring technology to determine thickness, defects, gaps at the bottom of cement concrete pavement. The TOTC-01 has been successfully designed and manufactured to ensure accuracy, stable operation and a maximum sample rate of 1.25 Mhz suitable for Vietnamese conditions;
 
2. Proposed the sequence of measuring technology, successfully designed TOTC-02 equipment measuring the imbalance under the dynamic load with a precision of 10-4mm; initially proposed to limit the quality evaluation of plate exploitation according to the imbalance rate of the cement concrete plates.
 
3. Designed and manufactured a field research model to assess the quality of cement concrete pavement exploitation by non-destructive methods; successfully designed the TOTC-03  which can automatically measure temperature, deformation and vibration fields in the cement concrete pavement structure in real time to ensure accuracy;
 
4. The experimental study has built the correlation between flexural tensile strength and elastic modulus of cement concrete 35 / 4.5 MPa. The correlation formula is proposed:
Rku=30Ebt/106+3,683 MPa
The formula helps calculate and audit Rku when Ebt is measured.
 
5. The experimental research on a pavement model in a laboratory has determined the elastic modulus of a base subject to static and dynamic load. The suggested correlation value to use is: c = 1.682. 
 
6. Based on the field research in three projects: Internal roads of Hangar A76-Noi Bai Airport; Experimental sections at the University of Transport and Communications; and Ha Long - Van Don section, National Highway 18, the researcher has proposed the assessing process for the asphal concrete pavement quality of automobile and airport roads by non-destructive methods to ensure fast, accurate, up-to-date performance and suitable to Vietnamese conditions;
 
Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS