THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. NGÔ HOÀI THANH | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. NGÔ HOÀI THANH

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. NGÔ HOÀI THANH

Tên đề tài: 
Nghiên cứu sử dụng cốt liệu đá quartzite ở Thanh Sơn - Phú Thọ để chế tạo bê tông xi măng mặt đường
Chuyên ngành: 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành: 
9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Ngô Hoài Thanh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
GS.TS. Phạm Duy Hữu
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng cốt liệu đá quartzite ở Thanh Sơn, Phú Thọ để chế tạo bê tông xi măng mặt đường.

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 9580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh:             Ngô Hoài Thanh

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

GS.TS. Phạm Duy Hữu  - Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu về đặc tính cốt liệu của đá quartzite Thanh Sơn, Phú Thọ và khẳng định vật liệu này phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và có thể được sử dụng để chế tạo BTXM mặt đường.

2. Bằng quy hoạch thực nghiệm tác giả tìm ra được phương trình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các hàm mục tiêu: cường độ chịu nén, cường độ kéo uốn với yếu tố ảnh hưởng là tỷ lệ X/N, hai phương trình hồi quy là:

y1= 19,19X- 5,62      (2,5 ≤ X≤ 3,5)

y2X+ 2,77              (2,5 ≤ X≤ 3,5)

3. Các kết quả thí nghiệm về cường độ chịu nén, cường độ kéo uốn, mô đun đàn hồi, độ sụt của BTXM sử dụng cốt liệu đá quartzite có tác dụng tham khảo tốt trong giảng dạy, trong việc thiết kế, thi công các công trình giao thông cũng như đường ô tô sau này.

4. Thông qua thực nghiệm tác giả xác định được biến dạng và hệ số giãn nở nhiệt của bê tông sử dụng cốt liệu đá quartzite và bê tông sử dụng cốt liệu đá vôi theo các ngày tuổi bằng máy đo biến dạng SDA – 830B cụ thể như sau:

- Bê tông sử dụng cốt liệu đá quartzite theo 3, 7, 14, 28 ngày tuổi có hệ số giãn nở nhiệt bằng 11,1925; 11,2248; 11,2200; 11,1819 (10-6/0C ).

- Bê tông sử dụng cốt liệu đá vôi theo 3, 7, 14, 28 ngày tuổi có hệ số giãn nở nhiệt bằng 7,4791; 7,3830; 7,3996; 7,4132(10-6/0C ).

5. Luận án đã tính toán tấm bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá quartzite và cốt liệu đá vôi với các kích thước dự kiến là 4m x 3,5m x 0,25m, kích thước 4,5m x 3,5m x 0,25m, theo quyết định QĐ3230[5] của Bộ Giao thông vận tải.

- Kết quả tính toán cho thấy các tấm BTXM đều đạt yêu cầu về cường độ, ứng suất nhiệt, ứng suất gây mỏi.

- Khi thiết kế cùng thành phần thì bê tông sử dụng cốt liệu đá quartzite đã tăng đồng thời cường độ và ứng suất nhiệt so với bê tông sử dụng cốt liệu đá vôi. Trong đó cường độ chịu kéo tăng 1,1% còn ứng suất nhiệt lớn nhất tăng 33,59%.

- Do các yếu tố trên nên mặt đường bê tông sử dụng cốt liệu đá quartzite có nguy cơ sảy ra nứt trên mặt tấm cao hơn mặt đường bê tông sử dụng cốt liệu đá vôi, tỷ lệ chênh lệch gây nứt của bê tông sử dụng cốt liệu đá quartzite cao hơn bê tông sử dụng cốt liệu đá vôi là 5,41%.

- Kích thước chiều dài của tấm bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá quartzite nên chọn nhỏ hơn  kích thước chiều dài tấm bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá vôi. Kích thước chiều dài của tấm bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá quartzite nên chọn bằng 3,8m.

6. Bê tông sử dụng cốt liệu đá quartzite đáp ứng được các yêu cầu về cường độ, hiệu quả kinh tế tốt do giá thành vật liệu bê tông sử dụng cốt liệu đá quartzite rẻ hơn so với giá thành vật liệu bê tông sử dụng cốt liệu đá vôi.

INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

Title: Research on utilization of quartzite aggregate in Thanh Son, Phu Tho to produce cement concrete for road pavement

Discipline      : Transport Construction Engineering

Code                   : 9580205

Major                : Automobile and Urban Road Construction

PhD student      : Ngô Hoài Thanh

Supervisors:

Prof. PhD.  Pham Duy Huu, University of Transport and Communications

Training institution: University of Transport and Communications

Briefing on new contributions of the study

1. Having studied the aggregate characteristics of quartzite from Thanh Son, Phu Tho and affirmed that this material conforms to the current standards, as a result, can be used in cement concrete production for road pavement;

2. By experimental planning, the author has found out regression equations describing the relationship between the objective functions, including the compressive strength, the bending tensile strength and the influence factor, namely the ratio X/N. The two regression equations are:

                                        y1= 19,19X- 5,62      (2,5 ≤ X≤ 3,5)

y2X+ 2,77              (2,5 ≤ X≤ 3,5)

3. The experiment results of the compressive strength, tensile strength, elastic modulus, slump of cement concrete using quartzite aggregate can serve as good reference in teaching, design and construction of transport works.

4. Through experiments, the author has determined distortion and the thermal expansion coefficient of concrete using quartzite and concrete using limestone according to the age with strain gauge SDA - 830B. In detail,

- Concrete using quartzite at Days 3, 7, 14, 28 has the thermal expansion coefficient of 11.1925, 11.2248, 11.2200 and 11.1819 (10-6/0C ), respectively.

- Concrete using limestone at Days 3, 7, 14, 28 has the thermal expansion coefficient of 7.4791, 7.3830, 7.3996 and 7.4132(10-6/0C ), respectively.

5. Calculations show that the expected sizes of cement concrete plates using quartzite and limestone are 4m x 3.5m x 0.25m and 4.5m x 3.5m x 0.25m as set by Decision QĐ3230[5] by Transport Ministry.

      - In design of the same composition, the strength and the thermal stress of concrete using quartzite increase concurently with those of concrete using limestone, with the tensile strength growing by 1.1% and the maximum thermal stress going up by 33.59%.

      - Due to the above stated factors, concrete pavement using quartzite is more likely to crack on the plate surface than concrete pavement using limestone with a deviation rate of 5.41%.

       - Cement concrete plates using quartzite should be shorter than those using limestone. The cement concrete slabs using quartzite aggregate should be 3.8m long.

6. Quartzite concrete meets the requirements of the strength and economic efficiency thanks to its lower cost compared to limestone concrete.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS