Tên đề tài:Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý cho máy đặt cụm tà vẹt đường sắt Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã số chuyên ngành:62520116
Họ và tên nghiên cứu sinh:Ngô Viết Dân
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Bính
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN

- Tên đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý cho máy đặt cụm tà vẹt đường sắt Việt Nam.

- Chuyên ngành: Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển

- Mã số: 62.52.01.16

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Viết Dân

- Người hướng dẫn khoa học:  

1. PGS.TS. Nguyễn Bính (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tổng hợp, phân tích các công nghệ và máy lắp đặt tà vẹt đường sắt ở trong và ngoài nước đồng thời phân tích các đặc điểm kinh tế, địa hình tự nhiên ảnh hưởng đến việc lựa chọn máy đặt tà vẹt đường sắt Việt Nam. Từ việc áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP để đánh giá lựa chọn dạng máy đặt tà vẹt, luận án đã khẳng định máy MĐR do Việt Nam chế tạo là phù hợp với đường sắt Việt Nam;

2. Luận án nghiên cứu động lực học hệ thống thủy lực và động lực học máy MĐR khi đặt cụm tà vẹt, kết quả là xây dựng được mô hình động lực học hệ thống thủy lực cơ cấu nâng hạ và cơ cấu di chuyển của máy MĐR, đồng thời xây dựng mô hình động lực học máy MĐR trong các trường hợp làm việc điển hình. Tiến hành giải hệ phương trình chuyển động và xác định được các đặc trưng động lực học của hệ;

3. Tiến hành thực nghiệm máy MĐR làm việc theo các điều kiện thực tế thi công gồm có thay đổi nền, số lượng tà vẹt trong cụm, chế độ dừng hãm khi làm việc;

4. Luận án đã xây dựng qui trình các bước xác định thông số hợp lý của máy MĐR đặt cụm tà vẹt theo quan điểm động lực học đồng thời phù hợp với điều kiện đặc thù về địa hình, điều kiện thi công, kết cấu tầng trên đường sắt Việt Nam và xác định được bộ thông số kết cấu và thông số làm việc hợp lý của máy.

SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION

- Thesis title: Research to determine the reasonable parameters of sleepers laying machines in railway Vietnam.

- Major: Construction Machinery and Lifting Equipment 

- Code of major: 62.52.01.16

- Doctoral student: Ngo Viet Dan

- Scientific Instructors:

1. Associate Prof. Dr. Nguyen Binh (University of Transport and Communications)

2. Associate Prof. Dr. Nguyen Van Vinh (University of Transport and Communications)

- Training Institution: University of Transport and Communications

- New contributions of the dissertation:

1. The thesis synthesizes and analyzes railways technology and sleepers laying machines at domestic and foreign, and analyzes the economic characteristics and natural terrain affecting the selection of sleepers laying machines for Vietnam railway. From the application of the AHP hierarchical analysis to the choice, the thesis affirmed that the MDR machine manufactured by Vietnam is accordent for the railway of Vietnam.

2. The thesis on the dynamics of hydraulic system and dynamics of the MDR machine in the assembly of sleepers, resulting in the established of dynamic model of hydraulic system, lifting mechanism and moving mechanism of MDR machine. At the same time, modeling of MDR machine dynamics in typical working cases. Proceed to solve the equation of motion and determine the dynamic characteristics of the system.

3. Experimental work of MDR working under the actual conditions of construction include: the foundation, the number of sleepers in the cluster, the braking mode at work.

4. The thesis has developed the process of determining the reasonable parameters of the MDR units, which are located in the sleeper clusters from a dynamical point of view and suitable to the specific conditions of natural terrain, construction conditions, superstructure of Vietnam railway and determined the set of structural parameters and reasonable working parameters of the machine.