Tên đề tài:Nghiên cứu Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hàng không cho hãng hàng không Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Minh Hiếu
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Từ Sỹ Sùa
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải
THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ
 
Tên đề tài: “Nghiên cứu Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hàng không cho hãng hàng không Việt Nam”
Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành: 62.84.01.03
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Hiếu
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
1- PGS. TS. Từ Sỹ Sùa
2- TS. Trần Văn Khảm
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã đề xuất Vietnam Airlines áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo mô hình TQM với các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam. Đây là một lựa chọn thích hợp cho Vietnam Airlines bởi vì hầu hết các quốc gia tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đều lựa chọn mô hình này và việc áp dụng TQM cũng sẽ hoàn toàn phù hợp với việc Vietnam Airlines đã có đối tác chiến lược là All Nippon Airways, cả về triết lý và phong cách quản lý và HTQLCL.
2. Luận án đã đề xuất cụ thể mô hình HTQLCL tổng thể áp dụng cho Vietnam Airlines với 4 thành phần chính là “Quản lý quá trình”, “Quản lý nguồn lực”, “Quản lý khách hàng” và “Cải tiến liên tục”. Đây chính là việc trả lời cho câu hỏi “Làm như thế nào?”, bởi vì mỗi doanh nghiệp có thể có cách tiếp cận và các lựa chọn khác nhau khi triển khai áp dụng TQM.
3. Luận án đã đề xuất cách thức tổ chức thực hiện QLCL theo quá trình đối với Vietnam Airlines. Luận án cũng đã đề xuất Vietnam Airlines phân loại và xác định các quá trình tương ứng với các yêu cầu chính của Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Việc này sẽ đảm bảo tính cập nhật mới nhất về tiêu chuẩn và giúp cho Vietnam Airlines phân loại và xác định các quá trình một cách khoa học, quản lý tốt các quá trình cung cấp dịch vụ và thuận tiện trong quá trình áp dụng, nhất là trong bối cảnh các đơn vị thành viên của Vietnam Airlines đã có chứng chỉ ISO9001: 2008 đang trong quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO9001: 2015.
4. Luận án đã đề xuất Vietnam Airlines áp dụng Benchmarking để cải tiến chất lượng dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh: các bước tiến hành Benchmarking, lựa chọn đối tác Benchmarking và tiến hành so sánh chất lượng dịch vụ để có các điều chỉnh thích hợp và cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines.
5. Luận án đã đề xuất Vietnam Airlines áp dụng mô hình và thang đo SERVQUAL để đo lường chất lượng dịch vụ, trong đó nghiên cứu sinh đã xây dựng các thang đo với các tiêu chí cụ thể để áp dụng cho việc đo lường chất lượng dịch vụ đặt chỗ - bán vé, dịch vụ mặt đất tại sân bay và dịch vụ trên không của Vietnam Airlines.
6. Luận án đã đề xuất Vietnam Airlines xây dựng một chương trình quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhằm quản lý các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và hệ thống đại lý của Vietnam Airlines trong đó nghiên cứu sinh đã cụ thể hóa các bước xây dựng chương trình CRM và các thành phần của chương trình phần mềm CRM.
 
 
INFORMATION ON PHD DISSERTATION
 
Subject’s name: “Research on airline service quality management system for Vietnam Airlines”
Specialty: Transport organization and management
Specialty code: 62.84.01.03
PhD student: Nguyen Minh Hieu
Instructors: 1- Associate Professor Dr. Tu Sy Sua
2- Dr. Tran Van Kham
Training place: University of Transport and Communications
Summary of new contributions of the dissertation:
1. Propose the application of total quality management (TQM) system with criteria by Vietnam National Quality Award for Vietnam Airlines. This is a good choice for Vietnam Airlines because most of the countries in Asia – Pacific chose this system and it is in line with the fact that Vietnam Airlines has already had a strategic partner – which is All Nippon Airways – in terms of management philosophy and quality management system (QMS).
2. Propose the model of TQM system applied to Vietnam Airlines with four components: “Process management”, “Resource management”, “Customer management” and “Continuous improvement”. This is the answer to the question “How to apply TQM” because companies have different approaches and choices in applying TQM.
3. Propose the way to apply quality management by process to Vietnam Airlines. The dissertation also proposes that Vietnam Airlines should determine and classify processes according to the requirements of the ISO9001: 2015 Standard. This will ensure the update of the ISO9000 Standard and will help Vietnam Airlines to determine and classify processes scientifically, to better manage the processes of service delivery, and will be convenient for the application of QMS, especially when Vietnam Airlines’ISO9001: 2008 certified subsidiary companies and branches are now in the transition to ISO9001: 2015 Stansdard.
4. Propose that Vietnam Airlines should implement benchmarking to improve service quality and intensify its competitiveness: benchmarking steps, choice of benchmark airline and comparison of service quality in order for Vietnam Airlines to make relevant adjustments and to continuously improve its service quality.
5. Propose to Vietnam Airlines the application of SEVQUAL for measuring service quality, in which the author has designed a multiple-item scale with detailed criteria for measuring customer perceptions of Vietnam Airlines’ service quality, including reservation and ticketing, ground services at airports and in-flight services. 
6. Propose to Vietnam Airlines the application of a customer relation management (CRM) program in order to manage Vietnam Airlines’ customers, partners, suppliers and sales agents, in which the author has specified steps in implementing the CRM program and the modules of the CRM software.