Tên đề tài:Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý Vận tải
Mã số chuyên ngành:62.84.01.03
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Ngọc Thạch
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

            1- Hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về an toàn giao thông, các giải pháp đồng bộ tăng cường an toàn giao thông, bao gồm các giải pháp trước khi tai nạn xảy ra, tại hiện trường và các giải pháp sau khi tai nạn xảy ra, trong đó tiến hành phân tích sâu về các khía cạnh cơ sở hạ tầng, phương tiện, người điều khiển phương tiện, môi trường.

            2- Phân tích và đưa ra kết luận: Tai nạn giao thông thường xảy ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bởi vậy cần phải có giải pháp đồng bộ mới có thể phát huy tối đa hiệu quả của từng giải pháp. Luận án đã đi sâu phân tích các giải pháp đồng bộ trong đảm bảo ATGT trên thế giới, đồng thời nghiên cứu các kinh nghiệm thành công và thất bại để làm cơ sở cho việc phân tích và đề xuất giải pháp cho Việt Nam.

            3- Trên cơ sở các nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng, luận án đã đề xuất các giải pháp đồng bộ tăng cường an toàn giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030. Đặc biệt luận án đã phân tích phạm vi áp dụng của các giải pháp trên quan điểm an toàn giao thông để đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đối với từng loại đối tượng khu vực khác nhau trong điều kiện Việt Nam.

            4- Luận án đã đề xuất một số kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, UBND các Thành phố/Tỉnh về việc bổ sung những qui định trong Luật, Nghị định, Thông tư, cũng như phối hợp thực hiện..  nhằm triển khai thực hiện các giải pháp trên trong điều kiện Việt Nam. 

 

INFORMATION FOR THE DOCTORAL THESIS

            The thesis’s topic: “Study on integrated measures to improve road traffic safety in Vietnam”

            Major: Transport Organization and Management

            Major Code: 62.84.01.03

            Name of Doctoral Candidate: Nguyen Ngoc Thach

            Name of supervisors:            Prof.D.Sc. Nghiem Van Dinh

                                                             Assoc.Prof.D.Sc. Nguyen Van Thu

            Education organization: Hanoi University of Transport and Communications (UTC)

            Summary of the new idea contributions of the thesis:

            1- Systematizing and enriching the literature reviews of traffic safety, integrated solutions for traffic safety improvement, including the solutions for each stage such as before the accident, on-site and after the accident occurred, in which the comprehensive analysis of the aspects of infrastructure, vehicles, drivers and environment is conducted.

            2- Analysis and conclusions: Traffic accidents often occur due to a combination of many factors, so it is essential to have new integrated solutions to maximize the efficiency of each solution. The thesis analyze the integrated solutions applied in the world thoroughly to ensure traffic safety as well as learning from the experiential lessons of success and failure to provide a basis for analyzing and proposing solutions for Vietnam.

            3- On the basis of the theoretical findings and the current situation analysis, the thesis has proposed the integrated measures to enhance road traffic safety in Vietnam by 2020 and vision for 2030. In particular point of view of traffic safety, the thesis analyzed the scope of their applications to propose the integrated ones to enhance the traffic safety for the different targeted areas in Vietnam.

            4- The thesis proposed some recommendations to the Congress, the Government, the Ministries and Departments, the People’s Committees of the City/ Province on supplementing the provisions of laws, decrees circulars, as well as having the work coordination to implement the integrated solutions in the context of Vietnam.