Tên đề tài:Các giải pháp phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Quốc Khánh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Khánh

Tên đề tài: Các giải pháp phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam

Chuyên ngành:  Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số                : 62.84.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà- Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

Phát triển bền vững vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội. Việc phát triển bền vững  trong hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải góp phần khắc phục được các tác động tiêu cực do hoạt động vận tải ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, hoạt động kinh tế xã hội. Đồng thời chính việc nghiên cứu phát triển bền vững giúp cho ngành vận tải, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hiệu quả hơn, giúp cho xã hội phát triển

Các hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải liên quan đến yếu tố con người, hành khách, phương tiện, nhiên liệu. Đây cũng chính là các yếu tố tác động tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vận tải

Trên cơ sở các lý luận về phát triển bền vững, kết hợp với sự nghiên cứu tổng hợp, phân tích từ các công trình nghiên cứu có liên quan trên thế giới cũng như ở Việt Nam luận án đi sâu vào nghiên cứu phát triển bền vững cho doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô.

Những đóng góp mới bao gồm:

- Xây dựng các nguyên tắc Phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam, nhấn mạnh 02 yếu tố mà các đề tài trước chưa quan tâm và chú trọng nhiều trong nghiên cứu: Marketing cho ngành vận tải; Sử dụng nhiên liệu sạch.

- Đề xuất các nguyên tắc tiêu chí, chỉ tiêu phát triển bền vững cho vận tải hành khách bằng ô tô.

- Đưa ra các giải pháp Marketing phục vụ mục tiêu Phát triển bền vững.

- Đưa ra các giải pháp phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu sạch trong phát triển bền vững.

            Những hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án:

            - Nghiên cứu phát triển bền vững cho các doanh nghiệp khai thác các phương thức vận tải khác.

            - Nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo phát triển bền vững.

            - Nghiên cứu dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch cho hoạt động vận tải.

            - Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới cung cấp nhiên liệu sạch trong các khu vực đô thị Việt Nam

 

INFORMATION DOCTORAL THESIS

Doctoral Candidate: NGUYEN QUOC KHANH

Title: SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PASSENGER TRANSPORTATION BY AUTOMOBILE IN VIETNAM

Major: Organization and management in transportation

Code: 62.84.01.03

Research Supervisors:

Prof. PhD. Nguyen Huu Ha - University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

- Sustainable development is both an objective and a requirement of socio-economic development. Sustainable development in transport and business activities contributes to overcoming the negative impacts affecting the natural environment and socio-economic activities. At the same time, the study of sustainable development helps the transport industry, as well as the production and transport business be more efficient and develop the society. 

- Business activities related to transportation, human factors, passengers and fuel, are also the factors that affect the sustainable development of enterprises.

- Based on the theories of sustainable development, combined with the synthesis study and analysis from related works in the world as well as in Vietnam, the thesis deepens into research and development sustainably for transport by automobile.

 

 

The new contributions include:

- Building the principles of sustainable development of passenge transport in Vietnam, emphasizing 02 factors that previous topics have not paid much attention to in the research: Marketing for the transportation industry; Use clean fuel.

- Propose principles and criteria for sustainable development of passenger transport.

- Introduce marketing solutions for Sustainable Development.

- Provide transportation solutions using clean fuels for sustainable development.

Other research directions of the thesis:

- Research on sustainable development for enterprises exploiting other modes of transport.

- Research on standards to ensure sustainable development.

- Research forecasting the demand for renewable energy, clean fuel for transportation.

- Research the planning of clean fuel supply network in urban areas in Vietnam.