Tên đề tài:Nghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bay
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Thu Ngà
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Phạm Huy Khang
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài                : Nghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bay

Mã số                      : 62580205

Chuyên ngành        : Kỹ thuật Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Ngà

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

GS. TS. Phạm Huy Khang                              Trường Đại học Giao thông vận tải

GS. TS. Bùi Xuân Cậy                                     Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Trong quá trình phát triển với sự xuất hiện của nhiều vật liệu mới và công nghệ thi công liên tục được cải tiến đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều loại mặt đường, trong đó phải kể đến công nghệ bê tông đầm lăn. Bê tông đầm lăn (BTĐL) là bê tông không có độ sụt được đầm chặt bằng lu rung với thành phần tương tự như bê tông xi măng. Trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, làm đường bê tông là một giải pháp kích cầu mà Đảng và Nhà nước ta khuyến khích. Vì vậy, từ thực tế này cho thấy việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ BTĐL vào trong xây dựng giao thông là thực sự cần thiết, góp phần giảm giá thành đầu tư công trình mà vẫn đảm bảo tốt chất lượng. Những đóng góp khoa học và tính mới của luận án là:

-         Đưa ra bảng thành phần hạt hợp lý cho từng cốt liệu để hỗn hợp cốt liệu đạt được độ đặc cao thỏa mãn các tiêu chuẩn tối ưu;                                                                              

-         Xây dựng được phương pháp thiết kế cấp phối thành phần bê tông đầm lăn trong xây dựng đường ở Việt Nam;

-         Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng các giá trị đặc trưng về cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo uốn, mô đun đàn hồi và các hàm quan hệ của chúng cho BTĐL trong xây dựng đường;

-         Bước đầu nghiên cứu xác định độ co ngót và giãn nở do nhiệt của BTĐL, góp phần cho tính toán ứng suất nhiệt, từ đó xác định được chiều dài tấm BTĐL hợp lý trong điều kiện khí hậu ở miền Bắc;

DISSERTATION SUMMARY

Title: Research key parameters of roller compacted concrete in calculating pavement structure of road and airport runway

Major: Highway Engineering

Code: 62580250

Doctoral candidate: Thi Thu Nga NGUYEN

Supervisor: Prof. Dr. Huy Khang PHAM – University of Transport and Communications

Co-supervisor: Prof. Dr. Xuan Cay BUI – University of Transport and Communications

Training facility: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

During the development process with the emergence of many new materials and continuously improved construction technology, spurred the introduction of a variety of road surfaces, in which the roller compacted concrete technology must be mentioned.

Roller compacted concrete (RCC) is no slump concrete is compacted by vibratory rollers with similar components as cement concrete. In the current recession of the economic situation, concrete road is a stimulated solution which the Party and State incentives. Therefore, this fact shows that the RCC technology research and application in road construction is really necessary, contributing to reducing the cost of investment while ensuring good quality. The achievements of the research are:

-         Provide reasonable grain composition tables for each aggregate to make the mixture achieves high density, meets the optimum standards;

-         Develop a RCC mix design method in road construction in Vietnam;

-         Experimental research of characteristic values of compressive strength, bending tensile strength, elastic modulus and their relationship function in RCC road construction;

Preliminary studies for determination of RCC shrinkage and thermal expansion, contributing to heat stress calculations, which determine a reasonable length of RCC plate in climatic conditions in the North Vietnam.