Tên đề tài:Xác định các tham số trong bài toán chẩn đoán kết cấu bằng phương pháp động để cải tiến công tác quản lý công trình cầu
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Tiến Minh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên đề tài: Xác định các tham số trong bài toán chẩn đoán kết cấu bằng phương pháp động để cải tiến công tác quản lý công trình cầu
- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu hầm
- Mã số chuyên ngành: 62.58.02.05
- Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Minh
- Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long(Trường Đại học Giao thông Vận tải)
2. PGS.TS. Trần Đức Nhiệm (Trường Đại học Giao thông Vận tải)
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải
- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Phương pháp nhận dạng dao động đã được áp dụng để xác định các đặc trưng dao động của các KCN cầu, trong đó có 2 tham số quan trọng là: tần số dao động riêng và dạng thức dao động. Từ đó xác định chỉ số MFC cho bài toán chẩn đoán động KCN cầu.

2. Mô hình phần tử hữu hạn của KCN cầu đã được xây dựng để tính ra tần số riêng và dạng thức dao động lý thuyết. So sánh kết quả đo trên 6 cầu (thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội) với kết quả tính toán cho thấy sự chênh lệch nằm trong phạm vi 10%, chứng tỏ mô hình tính là chấp nhận được. Có thể nâng cao độ chính xác cho mô hình chính bằng cách xét chi tiết các điều kiện biên (liên kết dầm với gối, độ cứng gối cầu,...).

3. Đã mô phỏng một số hư hỏng trong KCN cầu dầm bê tông nhịp giản đơn cụ thể (bao gồm hư hỏng tại bản mặt cầu, tại dầm chủ và dầm ngang) và khảo sát được ảnh hưởng của các hư hỏng đó đến sự thay đổi các đặc trưng dao động như tần số dao động riêng, dạng thức dao động. Đã phân tích ảnh hưởng của độ cứng gối cầu đến tần số dao động riêng của KCN cầu dầm BT nhịp giản đơn dựa trên mô hình PTHH cầu La Khê.

4. Đã thực hiện bài toán chẩn đoán động xác định vị trí hư hỏng trên KCN cầu dầm bê tông nhịp giản đơn, trong đó KCN cầu được mô phỏng xuất hiện một số hư hỏng để giả lập số liệu đo dao động, sau đó sử dụng phương pháp dựa trên độ mềm biểu kiến kết cấu, tính chỉ số MFC để tìm vị trí hư hỏng trên KCN và đã phát hiện chính xác vị trí các hư hỏng.

5. Đã đề xuất tích hợp bổ sung các tham số động (gồm tần số dao động riêng và dạng thức dao động riêng) vào công tác quản lý khai thác cầu; đã xây dựng quy trình quản lý và chẩn đoán động KCN cầu.

6. Xây dựng được chương trình “Chẩn đoán KCN cầu - MFC Version 1.0”. Chương trình tuy mới ở dạng đơn giản nhưng có khả năng xử lý các tham số dao động của KCN ở thời điểm ban đầu và hiện tại để tính toán chỉ số MFC phục vụ cho việctìm vị trí hư hỏng trên KCN cầu.

 

SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION

- Thesis title: Determination of parameters for the vibration-based diagnosis of bridges to improve management of bridges.
- Major: Bridge and Tunnel Engineering.
- Code of major: 62.58.02.05
- Doctoral student: NGUYEN TIEN MINH
- Academicsupervisors:
1. Assoc Prof., Dr. Nguyen Ngoc Long (University of Transport and Communications)
2. Assoc Prof., Dr. Tran Duc Nhiem (University of Transport and Communications)
- Training Institution: University of Transport and Communications
- New contributions of the dissertation:

1. The system identification has been applied to identify the vibration characteristics of bridges, in which two important parameters are used: natural frequencies and mode shapes. The MFC index is then to be determined for the vibration-baseddetection of damage in bridges.

2. The finite element model of bridge was constructed to calculate natural frequency and mode shapes. Comparison of measurement results on 6 bridges (implemented in Hanoi city) with predicted results shows that the difference is within 10%, indicating that the calculation model is acceptable. Improvements can be made to the main model by specifying boundary conditions (linking the beams to the bearings, bridging stiffness, etc.).

3. Simulated damage in the superstructure of a concrete bridge (including damage to in the bridge deck, girders and diaphrams) and the effects of such damages to the change of vibration characteristics such as vibration frequencies and mode shapes. Analysis of the effect of bridge bearing stiffness on vibration frequencies of bridge based on the La Khe model was also performed.

4. Vibration-baseddetection of damage was performed to determine damagelocationsin a simply supported concrete bridge in which damages in bridge deck, girders and diaphrams were pre-assumed in the finite element model of La Khe bridge. The detection locations show good agreement with the pre-assumed ones.

5. Proposed the integration of vibration parameters (including natural frequency and mode shapes) into the management of bridges; proposed the procedures of managing and diagnosing of bridges based upon vibration testing.

6. Developeda computer program "Vibration-based diagnosis of bridges - MFC Version 1.0". The program is in its simplest form but capable of analyzing vibration parameters of a bridge at the initial and present conditions to calculate the MFC index and detect damagelocationsin the bridge.