THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN TIẾN QUÝ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN TIẾN QUÝ

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN TIẾN QUÝ

Tên đề tài: 
Nghiên cứu công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt
Chuyên ngành: 
Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành: 
9840103
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Nguyễn Tiến Quý
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà
TS. Cao Minh Trường
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt”

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số: 9840103

Họ và tên NCS: Nguyễn Tiến Quý

Người hướng dẫn

                         GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà– Trường Đại học GTVT

                         TS.Cao Minh Trường – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về nghiên cứu công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt;

- Xây dựng các nguyên tắc và điều kiện thực hiện được công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt;

- Xây dựng, hoàn thiện quy chế công tác trao đổi toa xe hàng, thiết kế hệ thống văn bản, tổ chức bộ máy, xây dựng quy trình giao tiếp, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác trao đổi toa xe hàng;

- Xây dựng các phương án trao đổi toa xe hàng theo 3 quy chế: Dỡ xong trả về phạm vi doanh nghiệp sở hữu toa xe, quy chế dỡ đâu trả đấy, quy chế dỡ xong trả theo yêu cầu.

- Xây dựng mô hình toán học lựa chọn phương án trao đổi toa xe hàng tối ưu cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt. Trên cơ sở mô hình toán học, luận án đưa ra giải pháp lựa chọn phương án trao đổi toa xe hàng tối ưu bằng phần mềm hỗ trợ tính toán. Áp dụng mô hình bài toán cụ thể cho Đường sắt Việt Nam.

 

INFORMATION OF PHD THESIS

 

Ph.D. thesis topic: “Freight wagon exchange between railway transport enterprises”

Field of study: organization and Management inTransport

Code: 9840103

Ph.D. Candidate: Nguyen Tien Quy

Supervisors:        

          1.Prof. Dr.Sc. Nguyen Huu Ha - University of Transport and Communications

          2.Dr. Cao Minh Truong - University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the Ph.D. thesis:

- Systemized and enriched theoretical foundations in regard to studying on freight wagon exchange between railway transport enterprises;

- Established principles and conditions of doing freight wagon exchange between railway transport enterprises;

- Established and completed regulations for freight wagon exchange, designed document system, set up apparatus, built up communicative procedures and information system that serves the freight wagon exchange;

- Established methods of the freight wagon exchange based on three rules: The rule of unloading and will then be returned to the owned wagon enterprises; the rule of the same place between unloading and returning wagons; the rule of unloading and will then be returned as requirements.

- Established mathematical models for choosing optimal method freight wagon exchange for railway transport enterprises. Based on the model, the thesis has proposed solutions for choosing the optimal method of the freight wagon exchange using supported software. Applications for the case of Vietnam’s Railways. 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS