Tên đề tài:Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Đăng Nguyên
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Phạm Huy Khang
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO.

Ngành                : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                 : 62580205

Chuyên ngành  : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh:             Phạm Đăng Nguyên

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

GS.TS Phạm Huy Khang  - Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS Lã Văn Chăm     - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

(1)    Thu thập quan trắc số liệu của 13 trạm khí tượng khu vực miền Trung cho 3 thông số: Nhiệt độ trung bình năm, vận tốc gió trung bình năm và lượng mưa trung bình năm trong 36 năm liên tục (từ 1980 đến 2015) – một chuỗi số liệu đủ dài (Bảng 2.2) ở trạm Đà Nẵng và tương tự ở các trạm khác.

(2)    Đã sử dụng mô phỏng Monte Carlo trên phần mềm Crystal Ball để xử lý các chuỗi số liệu thu thập được từ thực tế nên kết quả xử lý có độ tin cậy chấp nhận được. Từ đó thiết lập bộ số liệu về nhiệt độ, tốc độ gió  lượng mưa (gồm 12 tỉnh thành khu vực miền Trung và 1 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên), đồng thời tính toán thiết lập được thông số chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt của tấm bê tông xi măng mặt đường tương ứng với độ tin cậy yêu cầu, dùng để thiết kế kết cấu mặt đường cứng theo hướng dẫn của AASHTO.

(3)    Đã xây dựng công thức tính  TD(+) và TD(-) dùng trong tính toán chiều dày tấm BTXM làm đường ô tô theo công thức kiến nghị của AASHTO. Có thể xem đây là công thức đầu tiên trong điều kiện thời tiết khí hậu của khu vực miền Trung khi tính theo AASHTO.

(4)     Trên cơ sở lượng mưa của khu vực nghiên cứu, thực tế quá trình xây dựng, khai thác các tuyến đường trên khu vực cùng với những yêu cầu về thoát nước cho kết cấu, bước đầu đã đề xuất hệ số thoát nước Cd dùng trong thiết kế mặt đường cứng theo hướng dẫn AASHTO.

(5)     Xác định quan hệ giữa hệ số giãn nở nhiệt của bê tông xi măng và chiều rộng khe giãn trong mặt đường bê tông xi măng, từ đó làm cơ sở đưa ra các kiến nghị về bố trí khe giãn trong thiết kế mặt đường.

(6)    Tính toán tấm BTXM mặt đường với các thông số lựa chọn của khu vực miền Trung theo tiêu chuẩn AASHTO và kiểm toán với quy trình hiện hành của Việt Nam.

 

THESIS SUMMARY

Title: Study some Design Data for Cement Concrete pipes under climate Changes in Central Vietnam according to Aashto Standards.

Field of training : Transport Construction Engineering

Program code : 62580205

Major : Building Auto Road and City Road

Doctoral student : Pham Đang Nguyen

Supervisors:

Prof. Dr  Pham Huy Khang    - University of Transport and Communications

Ass.Prof. PhD La Van Cham  - University of Transport and Communications

Institution: University of Transport and Communications

 

New contributions of the dissertation:

Through the research process of the thesis has found the following new issues:

(1)    Data collection of 13 meteorological stations in Central Vietnam was conducted for three parameters: annual average temperature, average annual wind speed and annual average rainfall for 36 consecutive years (from 1980 to 2015). a long chain of data (Table 2.2) at Da Nang station and similar at other stations.

(2)    Monte Carlo simulations were used on Crystal Ball software to process the data collected from reality, so the results were acceptable. From that, set data on temperature, wind speed and rainfall (including 12 provinces in the central region and one in the Central Highlands) and calculate the temperature difference between the two The face of the pavement concrete sheet corresponds to the required reliability, which is used to design the hard road surface according to AASHTO guidelines.

(3)    TD (+) and TD (-) are used for calculating the thickness of cement concrete sheet for automobile road according to the recommendations of AASHTO. This can be considered as the first formulation in the climate conditions of the Central region when the AASHTO.

(4)    Based on the rainfall of the studied area, the actual construction and exploitation of the roads in the area together with the drainage requirements for the structure, initially proposed the Cd drainage coefficient used in Hard surface design according to AASHTO guidelines.

(5)    Determining the relationship between the coefficient of thermal expansion of cement concrete and the width of the slit in the cement concrete pavement, thus making the basis for recommendations on the layout of the slope in the road design.

(6)       Calculation of  Cement Concrete pavement plate with selected parameters of Central Vietnam according to AASHTO standard and auditing with Vietnam's current process.