Tên đề tài:Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị
Chuyên ngành:Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành:62580302
Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Hoài Chung
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:TS. Lý Huy Tuấn
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT

HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: “Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị ”

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Mã số chuyên ngành: 62.58.03.02

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Hoài Chung

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     1-TS Lý Huy Tuấn

                                                           2- GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

[1]. Luận án hệ thống hóa và làm phong phú cơ sở lý luận về đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị như khái quát về phát triển CSHT GTĐB đô thị, đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị, đánh giá tác động của đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị đến phát triển KT – XH và phân tích cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị và phát triển KT-XH đô thị.

[2]. Phân tích, đánh giá hiện trạng đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị tại 5 thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ; phân tích, đánh giá thực trạng VĐT phát triển CSHT GTĐB đô thị tại các thành phố trên.

[3]. Xây dựng được mô hình mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP với đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị, xác định độ trễ của hiệu quả đầu tư công trình GTĐB đô thị của 02 thành phố: Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh thông qua sử dụng mô hình kinh tế lượng; Xây dựng được bộ chỉ tiêu và bảng điểm đánh giá mức độ đầu tư phát triển bền vững CSHT GTĐB đô thị.

[4]. Đề xuất các giải pháp khả thi dựa trên cơ sở đặc điểm của các đô thị lớn tại Việt Nam nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị.

 

INFORMATION PAGE ABOUT THE THESIS’S ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Thesis: “Research on urban road transport infrastructure development and investment”

Major: Construction management

Code: 62.58.03.02

Ph.D. Candidate: Pham Hoai Chung

Supervisor:       1- PhD. Ly Huy Tuan

                            2- Prof. PhD. Nghiem Van Dinh

Institution: University of Transport and Communications

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

[1].                The thesis has codified the rationale for urban road transport infrastructure development and investment.

[2].                Analyzing and assessing the urban road transport infrastructure development and investment situation in 5 cities in the period from 2003 to 2015.

[3].                Building a model relationship between GDP growth with urban road transport infrastructure development and investment. Determining lag of the efficiency of urban road transport infrastructure development for 02 cities using the regression model. Establishing a set of indicators to assess the urban road transport infrastructure development level.

[4].                Proposing any solutions to improve the efficiency of urban road transport infrastructure development and investment.