THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS PHẠM THỊ TUYẾT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS PHẠM THỊ TUYẾT

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS PHẠM THỊ TUYẾT

Tên đề tài: 
Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam
Chuyên ngành: 
Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành: 
62580103
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Phạm Thị Tuyết
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS. Thái Bá Cẩn
PGS.TS. Vũ Trọng Tích
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số : 62.58.03.02

Họ và tên NCS: Phạm Thị Tuyết

Người hướng dẫn

                               PGS.TS.Thái Bá Cẩn

                               PGS.TS.Vũ Trọng Tích

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

Đề tài đã hệ thống hoá được hệ thống lý luận về thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ gồm: tổng quan các quy định văn bản, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, các vấn đề cơ bản về hệ thống giao thông đường bộ, đầu tư và vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ, thu hút vốn phát triển giao thông đường bộ, đặc biệt là xây dựng khái niệm mới làm công cụ nghiên cứu cho đề tài.

Đề tài đã cho thấy bức tranh thực trạng việc thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam giai đoạn 2001 – 2016 gồm: Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam nói chung, thu hút vốn đầu tư xét theo các nguồn vốn ( NSNN, ODA, PPP, FDI). Đề tài phát hiện 20 yếu tố ảnh hưởng và cản trở thu hút vốn phát triển GTĐB VN, đồng thời khảo sát được 12 nhóm các ý kiến đề xuất giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam. Đề tài đã đánh giá được những thành tựu, những tồn tại và sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ trong những năm tới.

Để tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ, đề tài đã đề xuất được 9 giải pháp khoa học gồm: Xây dựng quy trình thu hút vốn đầu tư phát triển GTĐB; Hoàn thiện quy hoạch phát triển GTĐB và  cơ chế, chính sách phát triển giao thông đường bộ Việt Nam; Xã hội hóa vốn đầu tư với các công trình giao thông đường bộ; Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các dự án phát triển GTĐB Việt Nam; Hoàn thiện thể chế đầu tư “Công ty dự án” phù hợp thông lệ quốc tế để thu hútvốn đầu tư, khai thác các công trình giao thông đường bộ; Giải pháp khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng các dự án đường bộ hoàn thành để đầu tư các dự án mới; Tăng cường truyền thông để tạo dựng sự đồng thuận của nhân dân với các dự án giao thông đường bộ; Tìm kiếm và áp dụng các công nghệ xây dựng đường tiên tiến để đảm bảo thời gian xây dựng nhanh nhất và độ bền cao; Đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính giúp cho sự phát triển bền vững và lâu dài (quản lý vĩ mô của nhà nước). Những giải pháp này được đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi sẽ giúp cho các nhà quản lý có thể vận dụng vào việc thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam trong những hoàn cảnh cụ thể.

 

DOCTORAL THESIS INFORMATION

 

Topic: Solutions of capital attractiveness for the development of road infrastructure in Vietnam

Field of the study: Construction Management

Code: 62.58.03.02

Name of the Ph.D candidate: Pham Thi Tuyet

Supervisors:Associate Professor, Dr. Thai Ba Can and Associate Professor, Dr. Vu Trong Tich

Institution: University of Transport and Communications

 

Summary of the study contributions:

 

The study has systematized the theoretical backgrounds of capital attractiveness for the development of road infrastructure, which include the overview of regulations, literature review, fundamentals of road infrastructure, investment and capital investment for the development of road infrastructure and capital attractiveness to develop road infrastructure. Especially, the study proposed new concepts for the research design and development.

            The study depicted the status quo of capital attaractiveness for the development of road infrastructure in Vietnam in the period of 2001 to 2016, including: The situation of capital attaractiveness for the development of road infrastructure in Vietnam in general, capital attractiveness in terms of capital sources (i.e., state budget, ODA, PPP, FDI). The study identified 20 factors that affect and hinder the capital attraction for  the development of road infrastructure in Vietnam. In addition, 12 groups of suggestions were drawn as the solutions of capital attraction for the development of road infrastructure in Vietnam. The study has assessed the achievements, the shortcomings and the need to attract  the capital for the development of road infrastructure in the coming years.

To attract the capital for the development of road infrastructure, the study proposed 9 solutions, including: developing the process of capital attractiveness for the development of road infrastructure; completing the planning, mechanisms and policies for the development of road infrastructure in Vietnam; socializing the investment for the development of road infrastructure projects; formulating and implementing preferential policies for projects developing the road infrastructure system; building the policy for the "project company" that is in line with international practices so as to attract the capital and exploit the road infrastructure projects; solutions for exploiting financial resources from the completed projects for investing new projects; Strengthening communication to create consensus of people with the development of road infrastructure projects; finding and applying advanced construction technologies to improve the construction schedule and high durability; Ensuring the stability of the financial system assisting the sustainable and long-term development (macro management). These solutions with the evaluation of the need and feasibility will support managers to apply for capital attractiveness for the development of road infrastructure within specific situations.

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS