THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRƯƠNG MẠNH HÙNG | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRƯƠNG MẠNH HÙNG

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRƯƠNG MẠNH HÙNG

Tên đề tài: 
Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén
Chuyên ngành: 
Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã số chuyên ngành: 
62520116
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
TRƯƠNG MẠNH HÙNG
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS. Đào Mạnh Hùng
TS. Nguyễn Tuấn Anh
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRƯƠNG MẠNH HÙNG

- Tên đề tài: Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén

- Chuyên ngành:Kỹ thuật ô tô-máy kéo

- Mã số:62.52.01.16.03

- Họ và tên nghiên cứu sinh:Trương Mạnh Hùng

- Người hướng dẫn khoa học:

                      1. PGS-TS. Đào Mạnh Hùng(Trường Đại học Giao thông Vận tải)

                      2.TS.Nguyễn Tuấn Anh      (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

- Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tiến hành chuẩn hóa mô hình nghiên cứu động lực học hệ thống treo khí nén bằng thực nghiệm với sai số cho phép sigma <= 10%. Xác định bằng thực nghiệm đường đặc tính tĩnh và động lực học lò xo khí nén. Trên cơ sở mô hình treo khí nén đã xác định tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu dao động ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén, trong mô hình có kể đến yếu tố phi tuyến của hệ thống treo.

2. Khảo sát mô hình dao động ô tô khách, đánh giá ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đặc trưng của hệ thống treo khí nén đến các chỉ tiêu êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam: Xác định được ảnh của áp suất, thể tích bình khí phụ đến tính êm dịu và an toàn chuyển động ô tô.Khi hệ thống treo khí nén sử dụng thêm bình khí phụ giảm 11.5% góc nghiêng ngang thân xe với kích thích đầu vào dạng xung, giảm 27.2% với kích thích dạng ngẫu nhiên.

3. Độ cứng động lực học lò xo khí nén ảnh hưởng bởi tần số kích thích khi hệ thống treo có lắp thêm bình khí phụ. Trong miền tần số thấp dưới 5 Hz dịch chuyển người lái và góc lắc ngang thân xe của ô tô khi có sử dụng bình khí phụ giảm rõ rệt. Độ cứng động lực học lò xo khí nén tăng lớn trong khoảng 2 ÷ 4 Hz. Ở vùng tần số cao các chỉ tiêu đánh giá của hệ thống không có sự khác nhau. Các thông số khai thác như biên dạng mấp mô mặt đường và kết cấu hệ thống treo như kích thước, chiều dài đường ống dẫn khí, thể tích bình khí có ảnh hưởng rất khác nhau đến đặc tính động lực học của lò xo khí nén. 

SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION
- Thesis title: Research on Vibrations of  The BusesUsing Air-Spring Suspension
- Major: Automotive and Tractors Engineering
- Code of major:62.52.01.16.03
- Doctoral student:Truong Manh Hung
- Scientific Instructors:
1. Associate Prof., Dr. Dao Manh Hung (University of Transport and Communications)
2. PhD. Nguyen Tuan Anh (University of Transport and Communications)
- Training Institution: University of Transport and Communications
- New contributions of the dissertation:
1.The thesis has standardized the dynamical model on air-spring suspension by experiment with tolerance  sigma <= 10%. Through experiment, determining static curve and dynamics of air-spring suspension. Basing on determined air-spring suspension model, moving models of passenger cars using air-spring suspension, are built including  nonlinear elements of the suspension.
2. Research the vibration of passenger cars model, evaluate the influence of some structural parameters of air-spring suspension system to the ride comfort and safety index of passenger cars which are produced and assembled in Vietnam: Detemine the influence of the pressure, auxiliary air tank volume to the ride comfort and safety. When air-spring suspension uses additional auxiliary air tank, it reduces by 11,5% horizontal angle with pulsed input disturbance, by 27,2% with random input disturbance.
3. Hardness dynamics pneumatic springs affected by the excitation frequency when mounted suspension with additional auxiliary air tank. In the frequency domain of 5 Hz below manned shift and horizontal shake angle of the automotive vehicle body when using auxiliary air tank marked reduction. Dynamic stiffness pneumatic springs big increase in the range of 2 ÷ 4 Hz. At the low frequency resonant amplitude value of oscillation acceleration air suspension system is markedly improved when using auxiliary air tank. In the high-frequency evaluation criteria of the system did not differ. The parameters such as contour extraction bumpy road surfaces and textures suspension as size, length of gas pipelines, gas tank may have different impact on the dynamics characteristics of air-spring.
 
Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS