THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ VĂN TOẢN | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ VĂN TOẢN

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ VĂN TOẢN

Tên đề tài: 
Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu
Chuyên ngành: 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành: 
62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Vũ Văn Toản
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
GS.TS. Nguyễn Viết Trung
PGS.TS. Trần Đức Nhiệm
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận tảiTHÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ VĂN TOẢN

- Tên đề tài: Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu hầm

- Mã số chuyên ngành: 62.58.02.05

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Toản

- Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Viết Trung (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

2. PGS.TS. Trần Đức Nhiệm (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: Một số kết quả đạt được và đóng góp của luận án:

1. Đã phát triển mô hình tương tác động lực học của hệ Cầu – xe có xét đến độ mấp mô ngẫu nhiên của mặt đường xe chạy.

2. Đã phát triển hệ phương trình vi phân động lực học tổng quát trên cơ sở của phương pháp biến phân chuyển vị của cơ hệ Cầu – xe với các mô hình xe khác nhau, với các đặc trưng cản (độ giảm chấn) khác nhau của các dạng kết cấu nhịp cầu.

3. Xác định hệ số giảm chấn từ một số cầu thực tế để đưa vào mô hình mô phỏng số tương tác động lực học xe – cầu. Theo đó với kết cấu nhịp cầu thép hệ số giảm chấn từ 0.5 đến 3%; Với cầu bê tông cốt thép hệ số giảm chấn từ 0.7 đến 4%.

4. Đã đưa yếu tố mấp mô của mặt cầu xe chạy trên cầu vào mô hình mô phỏng như một yếu tố kích động ảnh hưởng đến các đặc trưng dao động. Các đặc trưng của độ mấp mô ngẫu nhiên được xử lý thống kê từ kết quả đo đạc khảo sát trên công trình cầu thực tế.

5. Đã xây dựng được chương trình “DYNASIM.01” tính toán mô phỏng số, quá trình tương tác động lực học của cơ hệ cầu – xe có xét đến đặc trưng cản và độ mấp mô ngẫu nhiên với việc ứng dụng phần mềm Matlab-Simulink.

6. Nghiên cứu của luận án có thể áp dụng để phân tích động lực của kết cấu nhịp cầu trong công tác thiết kế hay trong phân tích đánh giá đáp ứng kết cấu nhịp cầu đang khai thác.

SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION

- Thesis title: Vibration analysis of span structure under the impact of moving loads taking into account the bridge deck surface irregularities

- Major: Bridge and Tunnel Engineering.

- Code of major: 62.58.02.05

- Doctoral student: VU VAN TOAN - Scientific Promotors:

1. Prof., Dr. Nguyen Viet Trung (University of Transport and Communications)

2. Assoc Prof., Dr. Tran Duc Nhiem (University of Transport and Communications)

- Training Institution: University of Transport and Communications

- New contributions of the dissertation: Some of the achievements and contributions of the thesis:

1.It has been developed interactive dynamic model of bridge – vehicle taking into account the random surface irregularities.

2. Developing general differential equations of dynamics based on the displacement variational principle of the bridge-vehicle system with different models, with different damping characteristics.

3. Determining damping ratios from actual bridges for the numerical stimulation for bridge – vehicle system. According to these results, the steel span bridge damping ratios are within 0.5-3%; reinforced concrete bridge damping ratios are within 0.7-4%.

4. Taking into account the bridge deck surface irregularity factors into simulation model as exciting factors. The characteristics of random irregularity is processed by statistics from survey results of measurement from actual bridge projects.

5. Building DYNASIM.01 as the numerical simulation computation program applying for the dynamic interaction of bridge-vehicle systems considering the damping characteristics and random irregularities with application of Matlab-Simulink software.

6. The research can apply for dynamic analysis of bridge structures at the design stage or for the evaluation of dynamic responses in exploited bridge span structures.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS