Tên đề tài:Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62.84.01.03
Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Tiến Dũng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà
Cơ sở đào tạo:Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Hệ thống hóa và cụ thể hóa lý luận về Marketing trong lĩnh vực vận tải.

Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm của dịch vụ vận tải và các điều kiện khai thác kỹ thuật cụ thể của đường sắt luận án đã đề xuất khung chính sách marketing mới là 7P+S. Đây là hướng cơ bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến marketing vận tải đường sắt.

- Xây dựng phương pháp nghiên cứu hành vi của hành khách.

- Xây dựng cơ sở lý luận cho việc đổi mới áp dụng marketing vào công tác vận tải hành khách trên đ­­ường sắt theo h­ướng gắn với thị tr­ường .

- Xây dựng các giải pháp ứng dụng Marketing vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt như­: Giải pháp  năng cao thị phần vận tải,

-Xây dựng quy trình đi lại và xác định các nhu cầu của hành khách.

     -Xây dựng  phương pháp phân tích hành vi người tiêu dùng sản phẩm vận tải hành khách, tổ chức bộ máy làm công tác marketing trong Tổng công ty Đường sắt.

    -Xây dựng hệ thống thông tin marketing, thiết kế sản phẩm mới cho dịch vụ vận tải hành khách, xây dựng chính sách giá cư­ớc, phân phối sản phẩm, công tác marketing tiếp thị, các biện pháp cải tiến công tác bán vé,..

Luận án đã đề xuất một số kiến nghị với ngành đường sắt và các ban ngành liên quan về ứng dụng marketing vào công tác vận chuyển hành khách.