Phụ lục quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ gồm:

Phụ lục I: Báo cáo tình hình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Phụ lục II: Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bạc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ

Phu lục III: Quy định về hình thức luận văn thạc sĩ

Phụ lục IV: Mẫu lý lịch khoa học

Phụ lục V: Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ

Phụ lục VI: Thủ tục bảo vệ tốt nghiệp

Phụ lục VII: Phiếu xác nhận các điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học

Phụ lục VIII: Phiếu chấm điểm luận văn thạc sĩ

Phụ lục IX: Thủ tục đánh giá luận văn

Phụ lục X: Giấy biên nhận luận văn