Phụ lục Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Giao thông Vận tải | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phụ lục Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Phụ lục Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Phụ lục quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ gồm:

Phụ lục I: Báo cáo tình hình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Phụ lục II: Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bạc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ

Phu lục III: Quy định về hình thức luận văn thạc sĩ

Phụ lục IV: Mẫu lý lịch khoa học

Phụ lục V: Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ

Phụ lục VI: Thủ tục bảo vệ tốt nghiệp

Phụ lục VII: Phiếu xác nhận các điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học

Phụ lục VIII: Phiếu chấm điểm luận văn thạc sĩ

Phụ lục IX: Thủ tục đánh giá luận văn

Phụ lục X: Giấy biên nhận luận văn

 

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS