TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 
 
 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội , ngày   tháng    năm 2012

 

 

PHIẾU PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

CHO HỆ SAU ĐẠI HỌC

 

Địa điểm tại:

 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ . . . . năm học 201   - 201   tại: . . . . . . . . . . . . .

Bộ môn:

Cử giáo viên:

Giảng các lớp sau:

1. Lớp:                                       môn:                                                  số tiết:

2. Lớp:                                       môn:                                                  số tiết:

3. Lớp:                                       môn:                                                  số tiết:

 

Thời gian từ: . . . . . . . .               đến: . . . . . . . . .

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ

PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

TRƯỞNG BỘ MÔN