Phiếu phân công GV giảng dạy SĐH | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phiếu phân công GV giảng dạy SĐH

Phiếu phân công GV giảng dạy SĐH

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

Hà Nội , ngày   tháng    năm 2012

 

 

PHIẾU PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

CHO HỆ SAU ĐẠI HỌC

 

Địa điểm tại:

 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ . . . . năm học 201   - 201   tại: . . . . . . . . . . . . .

Bộ môn:

Cử giáo viên:

Giảng các lớp sau:

1. Lớp:                                       môn:                                                  số tiết:

2. Lớp:                                       môn:                                                  số tiết:

3. Lớp:                                       môn:                                                  số tiết:

 

Thời gian từ: . . . . . . . .               đến: . . . . . . . . .

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ

PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS