Phòng Đào tạo SĐH đang xét công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ cho các học viên có tên trong danh sách kèm theo, các học viên vào kiểm tra thông tin của mình nếu có vấn đề cần đính chính xin liên hệ với anh Hùng phòng ĐTSĐH theo số 0983984710