Trường Đại học giao thông đã tổ chức xét tốt nghiệp cho các học viên cao học K19, K20 bảo vệ trong năm 2014 (có danh sách kèm theo), các học viên xem thông tin chi tiết trong danh sách, nếu có vấn đề gì xin liên hệ với anh Hùng theo số điện thoại 0983.984.710