BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 
 
 

Số:    253      /KH-ĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội , ngày  30  tháng  5   năm 2012

 

KẾ HOẠCH

DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ GIAO ĐỀ TÀI TÔT NGHIỆP CAO HỌC K19

                                       

Kính gửi:       - Trưởng các Khoa, Viện

                       - Trưởng các bộ môn quản lý các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

    

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học đã duyệt, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo tới các Bộ môn tiến độ duyệt đề cương và giao đề tài tốt nghiệp cao học K19 như sau:

- Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2012:

Trưởng bộ môn họp với các học viên cao học thuộc chuyên ngành bộ môn mình phụ trách để xác định đề tài tốt nghiệp và yêu cầu học viên làm đề cương luận văn tốt nghiệp theo mẫu (mẫu Đề cương luận văn thạc sĩ được đăng tải trên trang web của Nhà trường tại địa chỉ: www.utc.edu.vn).

- Từ ngày 13/8 đến 18/8/2012:

Hội đồng chuyên ngành/Bộ môn tổ chức xét duyệt đề cương luận văn tôt nghiệp.

- Từ ngày 20/8 đến 25/8/2012:

Bộ môn gửi cho Phòng Đào tạo Sau đại học các tài liệu:

  • 01 bản đề cương của học viên (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn và Trưởng bộ môn).
  • Danh sách đề nghị giao đề tài luận văn tôt nghiệp cho học viên cao học và giáo viên hướng dẫn theo mẫu sau:

TT

Họ và tên học viên

Đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Học và tên, học hàm, học vị

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

                                                                                                               (Trưởng bộ môn ký)

- Từ ngày 27/8 đến 01/9/2012: Phòng Đào tạo Sau đại học tổng hợp kết quả trình Ban Giám hiệu xét duyệt và ra quyết định giao đề tài.

- Từ ngày 03/9 đến 08/9/2012:

Các Khoa, Viện phối hợp với Phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức Lễ giao nhiệm vụ cho học viên và giáo viên hướng dẫn.

 

Đề nghị ông (bà) Trưởng bộ môn quan tâm thực hiện đúng theo tiến độ trên.

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu HCTH, ĐT SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PTP PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. PHẠM VĂN KÝ