Đã có lịch học các môn học chuyển đổi các chuyên ngành sau:
- Quản trị kinh doanh
- Kinh tế xây dựng
- Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Phòng học sẽ được cập nhật trong 2 đến 3 ngày tới.