Phòng Tài chính Kế toán sẽ gia hạn thu học phí hệ cao học khóa 20.1 từ ngày 11/03/2013 đến ngày 15/03/2015. Vậy những học viên nào chưa nộp học phí đề nghị làm các thủ tục nộp học phí (chuyển khoản qua Ngân hàng).

Thông báo này có đính kèm danh sách các học viên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tài khoản để nộp học phí qua Ngân hàng. Đề nghị những học viên nào hiện chưa có tài khoản liên hệ với phòng Đào tạo SĐH (P208-A9) để kịp thời nộp học phí.

Ngoài thời gian kể trên, nếu chưa nộp học phí, học viên sẽ tự chịu trách nhiệm về vấn đề nộp học phí