Lịch học bổ sung kiến thức các ngành:

- Quản trị kinh doanh

- Quản lý xây dựng

Phòng học các lớp xem tại đây