Phòng Đào tạo SĐH thông báo thời gian  và địa điểm thi lại môn Tiếng Anh đối với các lớp cao học K20.1 như sau:

I- Thời gian thi: ca 1 (12h30') ngày thứ bảy (30/3/2013)

II- Địa điểm:

1/ Lớp XD Cầu hầm, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật điện tử và Tự động hóa: thi tại P301-A7

2/ Lớp KTXD A, KTXD B: thi tại P302 - A7

3/ Lớp XD Đường sắt, Kỹ thuật ô tô máy kéo, QTKD, Xây dựng Sân bay, XD Đường ô tô & đường TP D: thi tại P303-A7

4/ Lớp XD Đường ô tô & đường TP B, lớp Tổ chức và QLVT: thi tại P401-A7

5/ Lớp XD Đường ô tô & TP A: thi tại P403-A7