TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Số:          / TB- ĐH GTVT- ĐTSĐH

 
   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  16   tháng 4   năm  2012

 
   

        

THÔNG BÁO

V/v: điều kiện để được bảo vệ luận án cấp cơ sở

 

                        Kính gửi :      - Các Bộ môn quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ

                                            - Các Nghiên cứu sinh

Theo yêu cầu của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Phòng Đào tạo Sau đại học kính thông báo tới các Bộ môn và Nghiên cứu sinh, từ sau ngày 31/12/2011, để được bảo vệ luận án cấp cơ sở, ngoài các điều kiện về luận án, các chuyên đề và bài báo khoa học, NCS phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

Có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 01 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp.

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

- Về chương trình đào tạo:

Phải hoàn thành các nội dung sau:

a) Các học phần bổ sung ở trình độ đại học, thạc sĩ (nếu có);

b) Các học phần ở trình độ tiến sĩ;

c) Tiểu luận tổng quan.

Trân trọng thông báo./

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ sở II;

- Lưu HCTH, ĐT SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

(đã ký)

 

PGS. TS. PHẠM VĂN KÝ