Thông báo về quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Thông báo về quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Trong tháng 2/2013, trường Đại học Giao thông vận tải đã ký 3 quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, cụ thể như sau:

- Quyết định số: 253/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/02/2013 về việc công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho 83 học viên cao học của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

- Quyết định số: 264/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2013 về việc công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho 242 học viên cao học của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

- Quyết định số: 265/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2013 về việc công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho 33 học viên cao học của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

(Có danh sách kèm theo)

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS