THÔNG BÁO

                                             Về việc Quản lý đào tạo cao học tại Cơ sở II

                   Kính gửi:  - Ban đào tạo Cơ sở II;

                                      - Các bộ môn đào tạo trình độ Thạc sĩ.               

           Căn cứ tờ trình số 1566/TTr-ĐHGTVTCSII ngày 17/9/2015 về việc thống nhất trong quản lý đào tạo tại Cơ sở II; căn cứ phê duyệt của Ban Giám hiệu; Để tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc và thống nhất quản lý đào tạo cao học tại CSII, Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo:

           1. Khi có đơn xin bảo vệ tại CSII của các học viên CSII, các Bộ môn đào tạo trình độ thạc sĩ phải thông báo cho Ban đào tạo CS2 biết để bố trí phòng họp bảo vệ, phối hợp với Phòng Đào tạo Sau đại học và Ban đào tạo CSII để trình Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ.            

           2. Để tránh tình trạng nộp kết quả tốt nghiệp luận văn chậm cho CSII, đề nghị các bộ môn đào tạo trình độ thạc sĩ sao ra 02 biên bản có chữ ký tươi, nộp kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ cùng với quyết định thành lập hội đồng chấm LVThS cho Ban Đào tạo CS2 để làm bảng điểm cho các học viên, nộp hồ sơ bảo vệ cho cho phòng Đào tạo Sau đại học chậm nhất 01 tuần sau ngày bảo vệ để lưu trữ và làm quyết định công nhận tốt nghiệp.