Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ cao học đợt 2 năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ cao học đợt 2 năm 2012

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ cao học đợt 2 năm 2012

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

________________

Số:    475    /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội , ngày  20     tháng  6   năm 2012

 

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG

Về việc gia hạn nộp hồ sơ dự thi cao học đợt 2 - tháng 10/2012

 

Kính gửi:   Các thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012

           

 Trường Đại học Giao thông Vận tải đã có thông báo số 221/TB- ĐHTGTVT ngày 27/3/2012 v/v tổ chức tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2012.  Nhà trường thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ như sau:

- Đối với những thí sinh dự thi đúng chuyên ngành (không phải học bổ sung kiến thức): đến hết ngày 17/8/2012.

- Đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức (trừ chương trình chuyển đổi từ Xây dựng cầu đường sang Kinh tế xây dựng): đến hết ngày 06/7/2012.

Mọi thủ tục xin liên hệ:

            - Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo SĐH Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0986861602 (gặp anh Giang)

            - Tại Tp.HCM: Ban đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2, 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.37305267; Fax: 08.38964736

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

PHẠM VĂN KÝ

Nơi nhận:

            - Như trên;

                - Cơ sở II;

                - Lưu HCTH, ĐT SĐH.

 

 

 

 

 

 

 

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS