Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Bùi Bá Khiêm | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Bùi Bá Khiêm

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Bùi Bá Khiêm

Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Bùi Bá Khiêm

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.10.01

Tên đề tài: "Nghiên cứu giải pháp về vốn đầu tư khai thác cảng biển Việt Nam"

Khóa đào tạo: 2009-2013

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS