THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

 

-Tên đề tài: “Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngành vận tải đường sắt”

- Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải 

- Mã số chuyên ngành: 62840103

- Họ và tên NCS: HOÀNG THỊ HÀ

- Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TSKH.NGƯT. NGUYỄN HỮU HÀ- Trường Đại học Giao thông vận tải

2. PGS.TS. ĐỖ HỮU TÙNG- Trường Đại học Mỏ địa chất

Cơ sở đào tạo:              Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

(1) Luận án đã hệ thống hóa và làm phong phú, sâu sắc hơn cơ sở lý luận về xây dựng CLSXKD cho các DN VTĐS.

- Luận án đã phân tích được các đặc thù của công tác xây dựng CLSXKD trong ngành VTĐS so với các ngành khác để từ đó làm căn cứ trong quá trình xây dựng chiến lược.

- Luận án tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng CLSXKD cho DN VTĐS.

- Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng, luận án đề xuất xây dựng các nguyên tắc trong xây dựng CLSXKD cho DN VTĐS.

- Luận án còn góp phần xây dựng các căn cứ, yêu cầu khi xây dựng CLSXKD cho DN VTĐS.

- Luận án xây dựng quy trình và nội dung xây dựng CLSXKD cho DN VTĐS.

(2) Nhận thấy nhiệm vụ vận tải công ích của ngành ĐS chưa có tài liệu nào nghiên cứu. Do vậy, trong luận án này tác giả đã tập trung nghiên cứu về tính công ích của vận tải ĐS. Đây chính là phần nội dung trọng tâm mà tác giả đã có những đóng góp, đề xuất mới trong luận án.

- Luận án đã phân tích tại sao phải duy trì tính công ích của VTĐS. Đồng thời, phân tích được sự bức thiết phải có cách xác định mức trợ giá của Nhà nước cho những yêu cầu vận tải công ích đó của ngành đường sắt.

- Luận án đề xuất phương án giải quyết khi duy trì tính công ích cho VTĐS bằng việc xây dựng các nguyên tắc và phương pháp xác định phần chi  phí trợ giá cho vận tải công ích của ngành đường sắt.

- Luận án xây dựng mô hình bài toán nhằm xác định được mức chi phí trợ giá cho vận tải công ích trên ĐS.

(3) Luận án xây dựng các tiêu chí trong việc lựa chọn công nghệ thích hợp cho ngành ĐS.

(4) Luận án xây dựng CLSXKD cho Công ty CP VTĐS Hà Nội: luận án đưa ra các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn hợp lý theo từng giai đoạn phát triển của DN và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để thực hiện các mục tiêu đó.

 

 

DOCTORAL THESIS

- Thesis topic:

‘Establishing production and business strategy for Railway Transport Enterprise’

- Major:

Organization and Management in Transport (Railway Transport)

- Major’s code:

62840103

- PhD Candidate:

Hoang Thi Ha

- Academic Supervisors

1.Prof. Dr. Sc. Merited Teacher. Nguyen Huu Ha - University of Transport & Communications

2. Associate Prof. PhD. Do Huu Tung - Hanoi University of Mining and Geology

- Institution:

University of Transport & Communications

THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS

(1)The thesis systemized and profoundly created the theoretical framework about estabslishing the production and business strategy for Railway Transport Enterprises.

- The thesis analyses distinct characteristics in the process of establishing the production and business strategy for Railway Transport Enterprises compared to other sectors, thereby forming foundation in the process of building strategy.

 - Influential elements in relation to the process of building production and business strategy had been analyzed.

- Based on the analysis of influential elements, the thesis proposed setting up rules in building the production and business strategy for Railway Transport Enterprise.

- The thesis also contributes to form bases and requirements within establishing the production and business strategy for Railway Transport Enterprise.

- The thesis sets out the procedures and contents of establishing the production and business strategy for Railway Transport Enterprise.

(2) Due to the lack of empirical research about the public benefit of Railway Transport sector, therefore, the author focuses on researching the public beneift of Railway Transport sector. This is also the most fundamental part which contains new contributions as well as new proposals mentioned in the thesis.

- The thesis had justified the necessity of maintaining public benefit of Railway Transport. Moreover, the needs of determining level of the Government’s subsidies with regard to the public benfit’s requirements of Railway Transportwas also evaluated.

- The thesis proposes solutions in case of maintaining public benefit for Railway Transport by building principles and solutions to determine cost of susidies.

- Modeling to determining cost of susidies for Railway transport had also been created.

(3)The thesis builds up principles to choose appropriate technology for Raiway sector.

(4) The thesis sets out the production and business strategy for Hanoi’s Railway Transport Joint-Stock Company with the proposed short-term and long-term goals which are suitable for each development period of the company and suggests effective solutions to achieve these goals.