THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

 

- Tên đề tài: Chiến lược phát triển cán bộ quản lý của doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam.

- Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

- Mã số: 62.84.01.03

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Nam

- Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS Vũ Trọng Tích    (Trường Đại học Giao thông vận tải)

2. PGS.TS Hồ Sỹ Hùng        (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải.

- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

         1. Chỉ ra các nét riêng trong chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt. Các nét riêng xuất phát từ đặc điểm đặc trưng của doanh nghiệp vận tải đường sắt về công nghệ, thị trường và vai trò của vận tải đường sắt đối với xã hội.

2. Đề ra một số nguyên tắc xây dựng chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt và chỉ ra những tồn tại và những nguyên nhân của  những tồn tại trong công tác phát triển cán bộ quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

3. Xây dựng bộ tiêu chuẩn cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Tiêu chuẩn đã cụ thể hoá kiến thức, kỹ năng, thái độ của cán bộ quản lý phù hợp với công nghệ vận tải và vị trí công việc chức danh quản lý.

4.  Xây dựng chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, phát triển cán bộ quản lý trên cơ sở phát triển theo công nghệ vận tải là yếu tố quan trọng.

5. Các kiến nghị:

Cần có chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt ổn định để đáp ứng những đòi hỏi của đất nước trong quá trình phát triển và đây là cơ sở để cơ sở để xác định mục tiêu, giải pháp cho lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam sát thực và tổ chức thực hiện mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Cơ cấu lại mô hình tổ chức của Tổng công ty đường sắt Việt Nam theo hướng tập trung, chuyên môn hóa, tách khỏi Tổng công ty đường sắt Việt Nam các chức năng liên quan đến quản lý đơn vị phi lợi nhuận như: Đào tạo, y tế và  quản lý hạ tầng và xây dựng cơ bản.

 

 

 

THE INFORMATION OF THE THESIS

- Thesis title: Development strategy for managers in Vietnam railway transportation enterprises”.

- Major: Organization and management of transport

-  Code: 62.84.01.03

- Doctoral student: Le Van Nam

 

 - Supervisors:         

 1. Ass. Prof. Vu Trong Tich (University of Transport)

 2. Ass. Prof. Ho Sy Hung (Ministry of Planning and Investment)

- Training Institution: University of Transport and Communications

- The new results of the thesis:

1. Figure out the distinctions in development strategy of management staffs in rail transport enterprises. These distinctions originate from the typical characteristics of rail transport enterprises in technology, market and role of rail transport to society.

2. Propose some construction principles of development strategy of managers in railway transport enterprises and point out the existence and causes of the current problems in the development of managerial staff of Vietnam Railways Corporation.

3. Construct the standards for managers of Vietnam railway transport enterprises up to the year 2030 and vision to 2050. In which, knowledge, skills and attitudes of the managers has been concretized in line with transport technology and job management positions.

4. Construct the strategy of developing management staffs in railway transport enterprises up to 2030, vision to 2050. In which, managerial staffs will be developed under the transport technology.

5. Recommendations:

Development strategy for railway transportation needs to be stable to meet the national development requirements so that the development strategy for managers in Vietnam railway transport firms will close to the reality and the implementation will get the most effectively achievement.

Reconstruct the organizational model of the Vietnam Railway Corporation towards concentration, specialization, apart the functions related to managing nonprofit units such as: Training, health and infrastructure management and capital construction from the Corporation Vietnam railway.