THÔNG TIN CHUNG 
Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lộc Kha, chuyên ngành 
xây dựng Cầu hầm 
Tên đề  tài: “Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu 
cao và ứng dụng trong kết cấu cầu”. 
Chuyên ngành: Xây dựng Cầu hầm 
Mã số: 62.58.25.01 
Họ và tên người hướng dẫn khoa học 
  + GS-TS. Phạm Duy Hữu 
  + PGS-TS. Nguyễn Ngọc Long 
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải 
Những kết luận mới của luận án 
-  Từ vật liệu trong nước NCS đã chế tạo ra bê tông có cường độ siêu cao cấp 
140Mpa. 
-  Xây dựng thành công các mô hình quan hệ ứng suất biến dạng để phục vụ 
cho tính toán kết cấu cầu.  
Đề xuất công thức thực nghiệm tính cường độ chịu kéo khi uốn của dầm
 -  Phân tích ứng xử uốn dầm cầu I33 với bê tông cốt sợi thép cường độ cấp 
140 MPa cho thấy có thể giảm chiều cao dầm cầu từ 1,65m xuống còn 1,1m 
(giảm 33%).