THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở Việt Nam”

Ngành : Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số : 62840103      

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Hùng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thanh Chương - Trường Đại học GTVT.

  2. PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang - Trường Đại học GTVT.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

·         Đã tập hợp các lý luận về giá cước trong lĩnh vực hàng không, từ đó đã làm sáng tỏ và rõ chính sách giá cước nói chung, chính sách quản lý giá cước và chính sách giá cước của các hãng hàng không trong các điều kiện kinh doanh khác nhau với các thị trường của hãng khác nhau, phù hợp với điều kiện cạnh tranh của các hãng trong kinh tế thị trường.

·         Tổng hợp thực trạng và phân tích đánh giá những hạn chế hiện nay trong chính sách giá cước cũng như tính thích ứng của các hãng hàng không của Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường. Phân tích đã chỉ ra những hạn chế cơ bản về việc dùng công cụ giá trong hoạt động của các hãng hàng không ở Việt Nam, chủ yếu chỉ ra đối với Vietnam Airline.

·         Đã hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không, trên quan điểm của các hãng hàng không Việt Nam trong việc phát triển thị trường, tính tương thích giữa mục tiêu thị trường của hãng với xác định giá thành và quyết định giá cước trong từng thị trường khác nhau.

·         Đã làm rõ mức độ ảnh hưởng của các chi phí phân bổ trong giá thành của vận tải hành khách bằng đường hàng không, từ đó đưa ra các cách thức ưu tiên trong phân bổ chi phí, xây dựng cách phân bổ chi phí theo chuyến bay; theo giờ bay, theo lượng hành khách, theo khả năng cung ứng và theo doanh thu dự kiến.

·         Đề xuất phương pháp xác định giá cước áp dụng phù hợp với mục tiêu của 3 nhóm thị trường chính, đó là: thị trường ổn định, thị trường phát triển và thị trường mới.

·         Đề xuất phương pháp xác định và áp dụng mức điều chỉnh phụ thu nhiên liệu và giá bán các dịch vụ gia tăng để xác định giá cước hợp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không chi phí thấp.

·         Đề xuất các giải pháp điều hành chính sách giá cước vận tải hành khách bằng hàng không cho các hãng hàng không ở Việt Nam theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

INFORMATION FOR THE DOCTORAL THESIS

 

Thesis title: "Research developing pricing policy by air passengers transportation in Vietnam"

Sector: Organization and management of transport

Code: 62840103

Full name of postgraduate student: Nguyen Manh Hung

Full name of the instructors:  

  1. Nguyen Thanh Chuong - Ph.D, University of Transport and Communications.
  2. Nguyen Dang Quang – Assoc Pr, Ph.D, University of Transport and Communications.

Training institutions: University of Transport and Communications

Abstract of thesis’s new contributions:

  • Summed up theory in the aviation sector, which then clarified the general pricing policies, tariff policy management of government, and pricing policy of the airlines, in the different business conditions and companies' markets, in accordance with companies’ competitive conditions in a market economy.
  • Summed up situation and analyzed the current limitations in the pricing policy, and the adaptation of Vietnamese airlines in the process of market development. Analysis showed that the limitations of the basic tools used in operating cost of airlines in Vietnam, mainly in Vietnam Airlines.
  • Completed the process of developing pricing policy for air transportation, in accordance with Vietnamese airlines’ perspectives on developing markets, compatibility between its marketing goals and determining cost, and fare decision in different markets.
  • Clarified influence of air transportation cost on its allocation to product; then constructed prioritizing methods for cost allocation, and allocation costs by flights, aircraft hours, passengers, and seat.km/tonn.km.
  • Recommended methods for determining appropriate fares that are applicable in accordance with targets of three main markets, including market stability, market development and new markets.
  • Recommended methods for determining and applying fuel adjustment surcharges and price increasing services to determine reasonable fares for low cost carriers.
  • Proposed solutions for pricing policy management for air transportation in Vietnam in order to improve business performance.