THÔNG TIN TÓM TẮTNHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài:     Nghiên cứu khả năng sử dụng cốt liệu xỉ thép để sản xuất bê tông nhựa nóng ở khu vực phía nam Việt Nam

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 62580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh:             Nguyễn Văn Du

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

GS.TS Bùi Xuân Cậy                  Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng        Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

(1)         Trên cơ sở kinh nghiêm sử dụng cốt liệu xỉ thép để sản xuất bê tông nhựa (BTN) trên thế giới, kết quả điều tra, khảo sát và thí nghiệmtrong phòng đã chứng minh được thành phần hóa học, khoáng vật, các tính chất cơ lý của xỉ thép ở khu vực phía Nam đáp ứng được các yêu cầu của cốt liệu sản xuất BTN theo tiêu chuẩn TCVN 8819:2011; hàm lượng kim loại nặng của xỉ thép không vượt ngưỡng cho phép, không gây ô nhiễm môi trường;

(2)         Đã đề xuất tiêu chuẩn cấp phối cốt liệu xỉ thép và đề xuất dây chuyền công nghệ sản xuất cốt liệu xỉ thép cho BTN từ các nhà máy luyện thép;

(3)         Đề xuất quy trình chế tạo mẫu BTN cốt liệu xỉ thép (trong phòng thí nghiệm) với các điều chỉnh so với BTN cốt liệu đá dăm như: tăng nhiệt độ trộn và tăng thời gian trộn hỗn hợp; hàm lượng nhựa khi sử dụng cốt liệu xỉ thép cao hơn so với cốt liệu đá dăm (khoảng 2% theo thể tích hỗn hợp);

(4)         Đã xác định được công thức chế tạo và đề xuất hệ thống các chỉ tiêu cơ lý của ACC 19 và ACC12,5 cốt liệu xỉ thép. Xác định và đánh giá các chỉ tiêu khai thác mặt đường sử dụng AC cốt liệu xỉ thép. Đề xuất phạm vi sử dụng của BTN cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ô tô ở khu vực phía Nam;

(5)         Đã làm rõ ảnh hưởng của điều kiện khai thác (nhiệt độ không khí) đến tuổi thọ kết cấu áo đường mềm và cho thấy có thể sử dụng xỉ thép được sản xuất ở khu vực phía Nam để làm cốt liệu cho BTN,đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam và đảm bảo tính kinh tế.

 

DISSERTATION SUMMARY

Title: Researching the possibility of using steel slag aggregates to produce hot asphalt concrete in the southern region of Viet Nam

Major: Highway Engineering

Code: 62580205

Doctoral candidate: Nguyen Van Du

Supervisor:  Prof. PhD. Bui Xuan Cay- University of Transport and Communications

Co-supervisor: Assoc.Prof. PhD Nguyen Van Hung - University of Transport and Communications

Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

(1)          A combination of experiences in using steel slag aggregate for asphalt concrete (AC) production in the world and surveys as well as laboratory experiments results has demonstrated that chemical and mineral compositions and physical and mechanical properties of steel slag in the South meet the requirements of aggregate for AC production in compliance with Vietnam standard TCVN 8819:2011. Typically, the heavy metal content in steel slag is within the tolerance, which does not cause pollution to the environment;

(2)         The dissertation proposes grading standards of steel slag and production line to manufacture the steel slag from steel mill in aspect of producing AC;

(3)         The study proposes a production process for AC steel slag aggregate samples (in laboratory) with some adjustments from this process of AC crushed stone aggregate, for example: increasing mixing temperature and mixing time, bitumen content when using steel slag aggregates higher than the crushed stone aggregate by 2% of the mixing volume;

(4)         The study identifies the components of aggregate gradation of ACC19 and ACC12.5 with steel slag aggregate and recommends the physical indicators, and mechanical indicators of ACC19 and ACC12.5 with steel slag aggregate. It also identifies and evaluates the indicators to serve the exploitation of asphalt concrete with steel slag aggregate in pavement highway. It recommends the scope of using AC with steel slag aggregate in pavement highway construction in the South;

 

(5)         The dissertation clarified the effect of exploitation conditions (air temperature) to pavement structure life and showed the possibility of using steel slag, produced in the South to make aggregate for AC, which meets Vietnam's current technical standards and ensures the economic efficiency.